Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

Adli bilimler laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyon parametrelerinin belirlenmesi ve kalibrasyon prosedürlerinin oluşturulması

Determining the calibration parameters and to set up the calibration procedures of measuring devices used in forensic science laboratories

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377038 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Adli Bilimler Laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyon parametrelerinin belirlenerek, en doğru ve güvenilir sonuçların alınmasını sağlayacak kalibrasyon prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanan prosedürler neticesinde elde edilen sonuçların yorumlanarak elde edilen verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın genel bilgiler bölümünde; metrolojinin tarihsel gelişimi ve metrolojinin konu alanları açıklanmış, ölçüm standartları, sertifikalı referans malzemeler, izlenebilirlik, kalibrasyon, belirsizlik ve test gibi kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir. Metrolojik yapılanmanın nasıl gerçekleştiği, Türkiye ve dünya yapılanmasının hangi basamaklardan ve hangi kurumlardan oluştuğu ve bu kurumların görev ve sorumluluk alanları belirtilmiştir. Adli Bilimler Laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan 12 cihaz belirlenerek, cihazların özellikleri ve çalışma prensiplerinden bahsedilmiştir. Kalibrasyon işlemi uygulanacak cihazlar için kalibrasyon parametreleri belirlenmiş ve kalibrasyon prosedürleri hazırlanarak hesaplama basamakları gösterilmiştir. Söz konusu ölçüm cihazları için farklı zamanlarda 10 ayrı ölçüm yapılmış ve elde edilen sonuçlar her bir ölçüm için tablo şeklinde verilerek belirsizlik değerleri hesaplanmıştır. Sonuç bölümünde; hesaplanan belirsizlik değerlerinin ölçüm sonuçlarını nasıl etkilediği, sonuçların kullanılabilir ve güvenilir olup olmadığının değerlendirilmiştir. Ayrıca belirsizlik değerlerinin sonuçlar yorumlanırken nasıl kullanılacağı ve cihazların kullanılabilir ölçüm sonuçları verip vermediğinin değerlendirilmiştir.

Summary:

The purpose of this study is to set up the calibration procedures providing the most accurate and reliable results through determining the calibration parameters of measuring devices used in Forensic Science Laboratories, and to explicate and evaluate these results attained by applied procedures truthfully. The general information section of the study highlights the historical development and subject fields of metrology, and concepts such as measurement standards, certified reference materials, traceability, calibration, uncertainty and test. Effectuation of metrological construct, the steps and institutions building the Turkish and global construct, and the duty and responsibility fields of these institutions are indicated. Frequently used 12 devices in Forensic Science Laboratories are identified, features and working principles of these devices are referred. Calibration parameters for devices to be calibrated are defined, calibration procedures are designed and calculation steps are demonstrated. 10 seperate measurements are made at different time periods for the measuring devices in question. The obtained results are submitted tabular for each specific measurement and uncertainty values are calculated. In conclusion, the effect of calculated uncertainty values on measurement results, and the disposability and reliability of these results are examined. In addition, how to utilize uncertainty values during the interpretation of results and whether the devices provide useable measurement results are estimated.