Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı / Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Bilim Dalı

Adli el yazı incelemelerinde kaligrafik özellik gösteren harf karakterlerinin yapılışlarına göre sınıflandırılması.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132582 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

69 ÖZET Adlî El Yazı İncelemelerinde Kaligrafik Özellik Gösteren Harf Karakterlerinin Yapılışlarına Göre Sınıflandırılması. Adli el yazı incelemelerinde karşılaştırma materyali olarak kullanılan harflerin yapısal özelliklerinin incelenmesi, yazarın teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kaligrafik özellik gösteren küçük ve büyük harfler belirlenmiş ve yapılışlarına göre sınıflandırılmıştır. Küçük ve büyük harf karakterlerinden oluşan ve 200 kişiden alınan 400 adet yazı örneği içerisindeki her bir harfin yapısal özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, el yazı incelemelerinde yapılışları bakımından değişken özellik gösteren harflerin kaligrafik özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu tespit doğrultusunda, küçük ve büyük harf karakterlerinden "g, a, k, d, f, b, u, A, G, U, Y, M, E" harflerinin farklı şekillerde tersim edilme özelliğinde ve kaligrafik harfler olduğu saptanmıştır. Yapılışlarına göre değişken özellik gösteren harflerin dışında kalan diğer harflerin de kendine göre karakteristik özelliğe sahip olduğu fakat kaligrafik harfler kadar değişken özellik göstermediği saptanmıştır. Bununla birlikte, her bir harfin kendine göre belirleyici özellikleri olduğu ve bu özelliklerin el yazısı karşılaştırmasında kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: El yazı incelemesi, harf karakteri, harfin tersimi (harfin yapılışı), kaligrafi.

Summary:

70 SUMMARY Classification of letter characters which show calligraphic feature in accordance with their construction in Forensic Handwriting Examinations. Examination of structural features of letters used as comparison materials in forensic handwriting examinations plays an important role in identification in the writer. In this study, small and capital letters, which show calligraphic features, have been determined and classified according to their structures. Structural features of each letter in 400 handwriting samples collected from 200 people, and consisting of small and capital letters have been examined in detail. As a result, in handwriting examinations, letters that show variable features have been found out to show calligraphic properties. Accordingly, it has been found out that the small and capital letters, "g, a, k, d, f, b, u, A, G, U, Y, M, E" can be drawn in different ways and they are calligraphic letters. Letters other than the ones that show variable structural features have their own characteristic features, however, they do not reflect variable features as much as calligraphic letters. Also, it was stressed that every letter had distinctive features and these features had to be used in handwriting comparisons. Key Words: Handwriting examination, letter character, construction of letter, calligraphy.