Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2001

Adli grafolojide sağlıklı mukayese belge temininin esasları

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 107859

Tezi Bul
Özet:

116 VIII - ÖZET Adli grafolojik incelemelerde incelenen yazı ve imzalara uygun mukayese belgelerin temini son derecede önem taşımaktadır. Böylelikle daha sağlıklı kararlar üretilebildiği gibi, zaman kaybı da önlenmektedir. Buna rağmen, uygulamada bu konunun gerektiği kadar dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda yazı ve imza incelemeleri için sağlıklı mukayese belge temini hususunda önce genel bilgilere yer verilmiş, daha sonra bu yönde deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yazılar açısından yapılan çalışmada 100 kişinin önce normal yazı örnekleri alınmış, daha sonra iki farklı çalışma kurgulanmıştır. İki çalışmada da şahıslardan yazılarını ellerinden geldiğince değiştirmeleri istenmiştir. İlk çalışma, uygulamada genellikle yapıldığı gibi, inceleme konusu yazının şahsın önüne konularak içeriğinin yazdırılmasını temsil etmektedir, ikinci çalışma ise metnin okunarak şahsa dikte ettirilmesinden ibarettir. Bulgular, varsayıldığı gibi ikinci çalışmanın yazıdaki kişiselliği önemli ölçüde ortaya çıkardığım desteklemektedir. Ayrıca metnin tümünün yazdınlmasımn yararlan da tartışılmıştır. imzalarla ilgili olarak yaptığımız çalışmada ise şahısların pul yapıştırılmış senet benzeri fotokopi belgeler üzerine normal ve değiştirilmiş imzalan alınmış, bir çok parametrede gerçekleştirilen önemli değişikliklere karşın imzaların pula göre konumlandırma tarzının kalıcı niteliklerden biri olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla uygulamada da aynı yöntemin yarar sağlayabileceği vurgulanmıştır.

Summary:

117 IX - SUMMARY The procurement of comparative documents being a good match with the handwriting and signature under examination on judicial graphology investigations is highly important. Thus, graphologist may make healthier decisions with no inappropriate loss of time. Notwithstanding this, it is observed that no adequate consideration is given to this matter in practice. Therefore, in this study, we initially deal with general aspects of the availability of healthy comparative document forme ascertainment of handwriting and signature and then information is given as to an experimental study conducted in that direction. For the study conducted as regard handwriting, regular handwriting specimens were gathered from 100 persons that have then been subjected to two different studies. Such persons were asked to change their handwriting as much as they can in both studies. In single-study, as usually done in practice, handwriting under investigation is put in front of the person who is then asked to write down its content. And in the second study, the text read out for the person to transcribe it. Findings, as assumed, support the fact that second study reflects the personality of handwriting to a significant extent. Furthermore, a discussion was also made on the beenfits of getting the text written down entirely. And as for the study conducted on signatures, persons were asked to affix their regular and altered signatures on photocopy documents such as stampattached promissory notes. Found out that the style of positioning vis-a-vis the stamp is one of the permanent characteristics in spite of major changes made in many parameters. Consequently, it is pointed out that this method would be useful in practice, as well.