Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı / Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Bilim Dalı

Adli imza incelemelerinde kişisel sapmaların belirlenmesi ve inkar kastıyla atılan imzaların incelenmesi

Examining personal variations and determining of disguised signatures in forensic signature examination

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123731 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

95 ÖZET Adli İmza İncelemelerinde Kişisel Sapmaların Belirlenmesi ve İnkar Kastıyla Atılan İmzaların İncelenmesi İmza; kişinin kimliğini simgeleyen ve onun çeşitli belgeler üzerindeki hak ve yükümlülüklerini ifade eden kendisine özel bir işarettir. İmzalar parmak izleri gibi kişilerin özelliklerini yansıtırlar. Ancak insan bir makine olmadığına göre attıkları imzalarda bir takım değişiklikler olabilir. İmzayı atan kişinin pozisyonu, sağlık durumu, yazı vasıtaları, zaman farklılığı, imzanın atılmasındaki amaç gibi nedenler önemli değişiklik sebepleridir. İmzaların incelenmesinde uzmanlar değişik fiziksel inceleme yöntemleri kullanarak çalışmaların bilimsel bir metoda göre yürütürler. Ancak buna rağmen elde edilen sonuçlar her zaman kesin olmayabilir. Karşılaştırma örneklerinin yetersizliği, inceleme konusu imzanın durumu, imzanın bulunduğu belgenin fiziki şartları, imzayı atan kişi veya kişilerin sapmaları, inkar kastıyla imza atılması gibi nedenler sonucu etkileyen unsurlardır. Bu çalışmada adli imza incelemelerinde kişilerin kendi imzalarını inkar kastıyla atmaları sonucunda orijinal imzalarının hangi özelliklerini değiştirdikleri, hangilerini değiştiremedikleri, başkası adına uydurma suretiyle atılan imzalarda kişilerin kendi orijinal imzalarının hangi özelliklerini imzalara yansıtıp yansıtmadıkları araştırılmıştır. Gönüllü kişilerden elde edilen 150 adet orijinal imza, 100 adet inkar kastıyla atılan imza ve 100 adet başka bir kişi adına uydurma suretiyle atılan imza incelenerek karşılaştırılmış ve orantısal sonuçlar çıkarılarak yorumlanmıştır. İnkar kastıyla veya uydurma suretiyle atılmış imzalarda imzayı atan kimsenin belirlenemediği, bir kısmı hakkında sınırlı bir kanaat bildirilebileceği ve büyük bir bölümünün imzaları başarıyla değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlarla imza incelemelerinin sanıldığı kadar basit bir işlem olmadığı ve tartışmalara yol açacak sübjektif sonuçlar yerine bilimsel tekniklere dayalı objektif kriterler ile imza örneklerinin incelenmesi ve bu konuda standart ölçütlerin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Anahtar sözcükler : Adli imza incelemeleri, inkar kastıyla atılan imzalar, sapmalar, inceleme konusu imza, karşılaştırma örnekleri.

Summary:

96 SUMMARY Examining Personal Variations and Determining of Disguised Signatures in Forensic Signature Examination. Signatures are personal symbols that define the identity of oneself on a document. Signatures show personal characteristics just like fingerprints. Since the human being is not a machine there will be some changes in their signatures. The position of the writer, medical problems, time differences, the aim of signing are the most effective reasons for differences in signatures. In the examination of signatures, the experts perform their studies in a scientific method by using different physical examination methods. However the conclusions cannot be so certain every time. Few materials for comparison, the situation of questioned signature, the physical situation of the document, personnel variations of the writer and disguising are the elements which effect the conclusions. In this study, a research was carried on in forensic signature examinations to detect which personal features are changed or not in disguising one's own signature and which personnel features can be seen in simple forgeries or not. 150 original signatures, 100 disguised signatures and 100 simple forgery signatures were collected from the volunteer subjects and the signatures were examined, compared and proportional results reached were evaluated. It was concluded that in disguised and simple forgery signatures the owner of the signature could not be defined, limited opinions could be stated about some of them and most of the people changed their signatures successfully. With the results of this study it is emphasized that signature examination is not an easy task, objective criteria based on scientific methods should be used instead of subjective conclusions that might arise disagreements and standard measures should be taken in the area of forensic signature examination. Key Words : Forensic signature examination, disguised signatures, variations, questioned signature, elements of comparison.