Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Adli kontrol

Judicial control

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287648 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza yargılaması hukukumuza yeni koruma tedbirleri eklenmiştir. Bu koruma tedbirlerinden biri de adli kontroldür. Adli kontrol, ceza yargılamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini ve yargılama sonunda verilen hükmün infaz edilmesini sağlayan, tutuklamaya alternatif bağımsız bir koruma tedbiridir. Adli kontrol ile tutuklama koruma tedbirinin yarattığı kişi özgürlüğü sınırlamalarının azaltılması amaçlanmıştır.Adli kontrol tedbirleri ve usulüne ilişkin hükümler CMK m. 109-115 arasında düzenlenmiştir. Buna göre şüpheli veya sanığın işlediği iddia olunan suçla ilgili olarak tutuklama şartlarının varlığı halinde suça ilişkin cezanın üst sınırının üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektirmesi durumunda tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebilmektedir.Adli kontrolün ceza yargılaması hukukumuzda yeni bir koruma tedbiri olmasından dolayı bu tedbirin niteliği, uygulanabilirliği doktrinde ve uygulamada yeterince anlaşılamamıştır. Çalışmamızda adli kontrolün niteliği ve uygulamasına ilişkin tespit ve önerilerimizi aktarmaya çalıştık.

Summary:

Turkish Criminal Procedure Code numbered 5271 which entered into force on 01.06.2005 has brought new measures of protection in criminal procedure law. One of these measures of protection is judicial control. The judicial control is an alternative measure of protection to the arrest with a warrant which enables the conduct of criminal procedure properly and the execution of the judgement. The purpose of the judicial control is to mitigate the restriction on personal freedom caused by the arrest with a warrant.The measures for the judicial control and the procedural provisions have been regulated between articles 109-115 of Turkish Criminal Procedure Code. According to these provisions, in cases where the grounds for arrest with a warrant in connection with an alleged crime which has been committed by the suspect or the accused, the judicial control may be rendered, instead of arresting him with a warrant, if the conducted investigation is about a crime that carries a punishment of imprisonment at the upper level of three years or less.The judicial control is new measure of protection in criminal procedure law; hence the nature and applicability of this measure has not been understood clearly. This thesis deals with the determination and advice about nature and application of the judicial control.