Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Adli muhasebe kapsamında vergi kaçakçılığı suçları: Bir vak'a çalışması

Tax evasion offences within the framework of forensic accounting: A case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 580900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde mali suçların sayısındaki artış ve suçların yapısının karmaşık hale gelmesi bu suçlarla mücadelede yeni yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır Bu zorunluluk adli muhasebe gibi yeni bir disiplinin doğmasını sağlamıştır Çalışmanın amacı, mali suçlar içinde önemli bir yeri olan vergi kaçakçılığı suçu ile mücadelede adli muhasebenin önemine vurgu yapmaktır Adli muhasebe vergi hukukundan kaynaklı ihtilaflarda vergi mükelleflerine, vergi davalarında görevli hâkim ve avukatlara katkı sağlayacak bir alandır Bu çerçevede birinci bölümde adli muhasebenin kapsamı hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde ise Türkiye'deki vergi mevzuatı esas alınarak vergi kaçakçılığı suçuna değinilmiştir Üçüncü bölümde gerçek hayattan alınmış bir vak'a analiz edilerek adli muhasebenin vergi kaçakçılığı suçunun tespitindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır Mahkemeye intikal etmiş olan vak'adaki deliller adli muhasebe çerçevesince incelenerek iddiaların doğru olup olmadığı araştırılmış ayrıca olayın çözümlenmesinde gerçekte ne kadar adli muhasebeden yararlanıldığı değerlendirilmiştir Böylece literatürde yer alan adli muhasebe ile ilgili bilgiler bir uygulama ile somut hale getirilmeye çalışılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The increasing number of financial crimes of today and their complex nature require the use of new methods in the fight against such crimes Such a requirement has paved the way for the emergence of a new discipline known as forensic accounting The objective of the study is to emphasize the importance of forensic accounting in the fight against tax evasion, which occupies a major place in financial crimes Forensic accounting is a discipline that may contribute to taxpayers and judges and lawyers in tax cases in disputes arising from tax law In this context, the first chapter provides information about the scope of forensic accounting, and the second chapter addresses the tax evasion crime on the basis of Turkish tax legislation The third chapter analyzes a real-life case and seeks to explain the role of forensic accounting in identifying the tax evasion crime The court case evidence is analyzed in terms of forensic accounting and claims are investigated whether they are right or not, and the extent to which the forensic accounting has been utilized for solving the case was evaluated In this way, the information on the forensic accounting in the literature was materialized with an implementation ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.