Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bakanlığı / İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi / Psikiyatri Anabilim Dalı

Adli psikiyatri birimine yatırılan yaşlılarda suç işlemeyi etkileyen etmenler

The factors that effect the crime at elderly offenders who had been hospitalized to the forensic psychiatry unit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 260221 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada amaç, adli psikiyatri birimine yatırılan 60 yaş ve üstündeki kişilerde suç davranışını etkileyen etmenleri tespit etmektir Yöntem: 2004- 2009 yılları arasında hastanemiz adli birimine yatırılmış 60 yaş ve üstünde suç işlemiş olan 107 olgunın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir Sosyodemografik veriler, suç, tanı ve tedavi özelliklerini içeren yarı yapılandırılmış veri formu ve Taylor'ın Suç Şiddeti Derecelendirme Skalası kullanılmıştır Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %86'sının erkek, %14'ünün kadın olduğu, öğrenim sürelerinin ortalama 5 yıl olduğu, %44'ünün bekar, dul ya da boşanmış olduğu, %36'sının yalnız yaşadığı, %11,2'sinin düzenli çalıştığı saptandı Olguların suç yaşlarının ortalama 66, suç sayıları ortalama 1,61 bulundu ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aim: This study is designed in order to identify the factors influencing the criminal behavior in subjects who were 60 years and older and who had been hospitalized to the forensic psychiatry unit Method: A retrospective chart review was conducted for the 107 subjects who were hospitalized to the forensic psychiatry unit for the years 2004-2009 Data were abstracted on sociodemographics, pattern of offences, characteristics of diagnosis and treatment by using a general semi-structured questionnaire and Taylor?s Crime Severity Grading Scale Results: As regards their sociodemographic characteristics; 86% of the subjects were male, 14% were female The mean education period of the subjects was 5 years 44% of the subjects were single or divorced or widowed, 36% were living alone, 11 2% has a proper occupation The average age of crime was 66 and the average number of crimes was 1 61 34,6% of offences was homicide, attempt to homicide and physical assault, 28% of all were non-violent, 44 9% of all were mild-moderate and 27 1% of who were committed serious violent crimes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.