Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Adli Tıp Anabilim Dalı

2006

Adli tıp açısından uzuv zaafı, uzuv tatili ayrımı

The separation of organ defect and organ rest in terms of the forensic medicine

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 203582

Tezi Bul
Özet:

Yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri içerisinde sayılan ?duyulardan veya organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması, duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesi? konusunda detaylı bir araştırma yapılmadığından burada sayılan kavramlar, yapılan akademik çalışmalar, adli raporlar ve Yargıtay kararlarında tam olarak tanımlanmamıştır.Kanunda detaylı bir düzenleme yapılması sonucu da kanun metninde duyulara ve organlara karşı işlenebilecek olan muhtemel durumlar sayılmış, sayılamayan hususları kapsayacak şekilde ?duyulardan veya organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması, duyulardan veya organlardan birisinin işlevinin yitirilmesi? gibi genel kavramlar ceza kanununa yer almıştır. Bu kavramların tanımları yapılarak kanundaki düzenlemenin kapsamı tayin edilmiştir.Bu kavramların açıklanması sonrasında; vücut üzerindeki hangi parçaların organ sayılması gerektiği, organlardaki yaralanmaların dahil oldukları sistemle birlikte değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği, çift organlardan tekinin kaybının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği, vücut üzerinde aynı fizyolojik görevi yapabilen birden fazla organın bulunması durumunda bu organlardan her hangi birisinde meydana gelen zaafın ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği, kanun metninde organların işlevinin sürekli zayıflaması, ve işlevinin yitirilmesinden bahsedilmiş olmasına göre ayrıca çocuk yapma yeteneğinin kaybından bahsetmenin gerekip gerekmediği, organ tanımının kapsam ve çerçevesinin sınırları belirlenerek çalışma sonlandırılmıştır.

Summary:

Because there is not enough research that has not been made on the subject of ?To be constantly attenuated or to be lost the function of the one of the sensations or organs?, which is counted as from the aggravated cases because of at the result of the injury crime, the counted concepts, performed academic studies, judicial reports and the supreme courts verdicts that are counted at here are not fully described.Possible cases that may to be committed against the organs and senses are counted in the code text in consequence of detailed arrangement that had been made, on a containing all uncountable facts bases, general concepts such as ?To be constantly attenuated or to be lost the function of the one of the sensations or organs? were placed in the penal code. Describing those concepts, the content of the arrangement in the code had been constituted.After to be explained of those concepts; to be required that which parts of the body should be counted as organ, whether to be required that injuries at the organs should be evaluated with the system, which organs are included in it, to be required that how should be evaluated lost of the one pair of double organs, in case of there are more than one organ that can perform same physiological duty on the body, to be required that how should be evaluated the defect that had occurred anyone of those organs, in respect of to be constantly attenuated or to be lost the function of the one of the sensations or organs is mentioned in the code text whether to be required that lost of parenting ability should be mentioned, determining the limits of the organ description?s content and frame, the study was concluded.