Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na gönderilen ve cinsel suç işlediği iddiası bulunan olguların sosyo-demografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri

Alleged sexual assailants referred to the IV. special commission of the state institute of forensic medicine-sociodemographic features and psychiatric profiling

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115096 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Rızası olmayan veya yaşının küçüklüğü, akıl hastalığı gibi sebeplerle rızası kabul edilmeyen bir kişiye fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla, cinsel içerik taşıyan, cinsel doyumu amaçlayan, toplumun kabul etmediği davranışlarda bulunma "cinsel saldırıdır". Suçlu profili kişisel özellikleri, davranış eğilimlerini ve demografik karakteristikleri içermektedir. Suçlunun yetiştiği ortam, eğitimi, sosyo-kültürel yapısı ile her türlü gelişimsel bozukluklar ve suçun işlenişinde kişideki mevcut psikiyatrik bozuklukların tespiti, gerek suçun önlenmesi gerekse failin bulunmasında yardımcı olmak amacını taşır. Suçlu profili çıkarılması ile ilgili çalışmalar, genel olarak suçun önlenmesi, tedavi edilebilir grubun ayrılması ve şüphelilere daha kolay ulaşılabilmesine yönelik verileri içerir. Bu çalışma Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na ilgili savcılıklar ve mahkemeler tararından gönderilen, haklarında cinsel suç işlediği iddiası ile ceza ehliyeti ve farik mümeyyizlik açısından adli psikiyatrik muayenesi istenen 55 sanığı kapsamaktadır. Bu kişilere daha önceden hazırlamış olduğumuz sorular birebir görüşme sırasında yöneltilmiştir. Sanıklardan alınan yanıtlar ve adli psikiyatrik muayene sonuçlan DSM-IV tanı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Sanıkların tamamı erkek olup, %52.72'si 26 yaş ve altında idi. Ayrıca olguların %78.18'i bekar ve %70.9'unun ekonomik durumu kötü ya da çok kötüydü. Olguların %56.36'sımn ırza geçme, %38.18'inin ırz ve namusa tasaddi, %3.63'ünün teşhircilik, %1. 81 'inin ölüye fena muamele suçu işlediği iddia edilmektedir. Çalışma grubumuzun %43.63'ünün ceza ehliyetinin tam olduğu kararma varılırken, %32.72'sinde Zeka Geriliği nedeni ile ceza ehliyetinin tam olmadığı, %10.9'unda Şizofreni tanısı ile ceza ehliyetinin olmadığı, %5.45'inin Kognitif İşlev Yetersizliği nedeniyle işlediği suçtan sorumlu olamayacağı, %3.63'ünün Cinsel İşlev Bozukluğu nedeni ile ceza ehliyetinin tam olmadığı, % 1.8 Tinin diğer psikotik bozukluklardan Şizoaffektif Psikoz olduğu ve ceza ehliyetinin olmadığı, % 1.8 T inde tetkik istenmesi kararına varılmıştır.Çalışmadan elde edilen sonuca göre cinsel saldın her yaş ve cinsiyetteki kişiye karşı öncelikle cinsel tutku nedenli olmak üzere ceza ehliyetini etkileyebilecek düzeyde psikopatolojik bir bozukluğu olan, olmayan veya sağlıklı olan kişilerce gerçekleşebilmektedir.

Summary:

SUMMARY Sexual assault is defined as behavior with sexual content, which intend sexual satisfaction and is not accepted by the public against people who have lost their resistance because of young age, mental disorders, threat, fear, triek or brute force. Criminal profiling includes personal features, behavioral tendencies, and demographic characteristics. It will be appropriate to investigate the environment, in which the offender has lived, his/her educational status, socio-cultural features, developmental abnormalities, or any psychiatric disorder which the offender experienced during violent behaviour in both preventing the crime and holding the offender. Profile studies usually include data directed towards preventing crime, detennining the treatable group, and reaching the suspected people more easily. In this study, a questionnaire was applied to 55 cases, which were referred to the Fourth Committee of The State Institute of Forensic Medicine by the courts with the claim of sexual assaults for the psychiatric examination for criminal responsibility and ability. Results of the forensic psychiatric examination were evaluated using DSM-IV criteria. It was claimed that, 56.36% of the cases had sexual intrusion, 38.18% had attempted assault, 3.63% had exhibitionism, and 1.81% had violent behavior against a dead body. All cases were male, and 52.72% were 26 years old or younger. 78.18% of cases were single, and 70.9% had low or very low socioeconomic status. It was concluded that of accused persons 43.63% had a full criminal responsibility, 32.7 2% had partial criminal responsibility due to mental retardation, 10.9% had no criminal responsibility due to schizophrenia, 5.45% had no criminal responsibility due to cognitive impairment, 3.63% had partial responsibility due to sexual function disorders, 1.81% had no criminal responsibility due to schizo-affective disorder, and 1.81 were referred to psychological testing for further evaluation. As aresult of this study it was concluded that a sexual assault can be commited against people at any age and sex especially originating from sexualdesires by people who have partial or no criminal responsibility due to psychotic disorders or by normal people.