Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü

Adli Tıp Kurumu'na 2001-2003 tarihleri arasında gelen narkotik madde dosyalarındaki nitel ve nicel analizlerin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144481 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

81 6 ÖZET Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Narkotik Bölümü'nde 2001-2003 yıllan arasında raporları yazılmış olan 2375 adet dosyaya ait toplam 9212 pakette eroin, morfin, afyon, haşhaş, kokain, esrar, kenevir, tütünle karışık kenevir, anhidrit, ecstasy, captagon, uyuşturucu olmayan tabletler, kırmızı-yeşil reçeteye tabiî ilaçlar, liserjik asit dietilamid (LSD) emdirilmiş pullar, uyuşturucuyla bulaşıklı bulunup bulunmadığı sorulan malzemeler, toz ve sıvı amfetamin, toz metilendioksimetamfetamin (MDMA), uyuşturucu olmayan katı ve sıvı maddelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinden elde edilen bulgular tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. Buna göre 2001-2003 yıllan arasında Narkotik Laboratuvan'nda analizi yapılıp raporu düzenlenmiş olan katı maddeler içinde en yüksek miktann eroin, tabletler içinde ise captagon olduğu tespit edilmiştir. Gelen bütün uyuşturucu maddeler dikkate alındığında ecstasy ve captagon miktarlannda önemli artışlar olduğu kaydedilmiştir. Narkotik Laboratuvan'nda uyuşturucu madde saflıklannın tespiti için yapılmış olan miktar analizlerinin sonuçlan değerlendirilmiş; buna göre 2001- 2003 yılları arasında analizi yapılıp raporlan yazılmış olan dosyalara ait metilendioksimetamfetamin ve amfetamin içeren örneklerin saflıklannda kayda değer bir değişiklik saptanmazken, kokain örneklerinin saflıklannda 2001 yılına kıyasla 2002 ve 2003 yıllannda yaklaşık % 10'luk bir artış, eroin örneklerinin saflıklannda 2001 yılına kıyasla 2002 ve 2003 yıllannda yaklaşık % 10'luk bir düşüş kaydedilmiştir. Uluslararası kaynaklardaki uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve saflıklan ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Buna göre uyuşturucu maddelerin, üretim bölgelerine yakın ülkelerde daha yüksek miktarlarda ele geçirildiği ve saflıklannın da daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynca yapılan analizlerin ne şekilde geliştirilebileceği ve elde edilecek sonuçların uyuşturucu arzı ile mücadelede hangi koşullarda ve ne yönde katkılar sağlayacağına ilişkin yorumlar yapılmıştır.

Summary:

82 7 SUMMARY In this study which was carried out at the Narcotics Division of Chemical Analysis Department of Institution of Forensic Medicene, results of qualitative and quantitative analysis were illustrated in tables and graphs for 2375 case reports belonging to a period of 2001 to 2003. During these three years 9212 packages were analysed for their contents of heroin, morphine, opium, hashish, cocain, cannabis, cannabis mixed with tobacco, acetic anhydride, ecstasy, captagon, tablets which were not illegal, red and green prescription drugs, lysergic acid diethylamide imregnated chips, materials which were examined for their drug contents, powder and liquid amphetamines, powder methylene-dioxy-methamphetamine and other solid and liquid materials which were not drugs. It was found that among the solid materials, the highest quantity belonged to heroin and the highest quantity of tablets belonged to captagon. Ecstasy and captagon had significant increases in quantities, considering all the materials analysed. The results of the quantitative analysis have shown that the purities of methylene-dioxy-methamphetamine and amphetamines remained about the same while the purity of cocaine samples have increased for about 10 % in 2002 and 2003 years comparision with 2001 and the purities of heroin samples have decreased for about 10 % in 2002 and 2003 years comparision with 2001. International studies conducted concerning the production, trafficing and purities of the illegal drugs show that these drugs are seized in greater quantities and at higher purities in countries that are closer to the production regions or places. Beside, comments have been done about how the analyses will be improved and assisted in which conditions and directions of the obtained results on fighting against drug smuggling.