Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Adli uygulamalarda konuşmacı tanıma

Speaker recognition in forensic applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104358 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADLİ UYGULAMALARDA KONUŞMACI TANIMA Musa AKGÜL Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Mümtaz YILMAZ Konuşmacı tanımada iki önemli modelleme kullanılmakta: bunlardan biri konuşmacının özellik parametrelerinin çıkartıldığı akustik modelleme (veritabanına ilk kaydolunurken) diğeri de konuşmacının tanınması, tanımlanması ve doğrulanmasında kullanılan Gaussian Karışım Modeli, Lineer Kestirim Kodlama. Mel Frekans Kepstral. Yapay Sinir Ağlan. Vektör Nicemleme, Matris Nicemleme, İkili Nicemleme ve İstatistiksel Ölçüm yöntemleridir. Bu çalışmada, öncelikle: veritabanına kayıtlı bir kullanıcının metine bağlı konuşmasıyla tespiti yoluna gidilmiştir. Veritabanına kayıtlı olmayanların "kayıtlı değil" ifadesi ile belirtilmesi ve ileriki çalışmalarda da yeni konuşmacı ilavesi hedeflenmektedir. Çalışmada ana başlıklarla: birinci bölümde; konuşulan dil sistemleri, standartları ve kaynaklan, ikinci bölümde: konuşmacı tanıma, tanımlama ve doğrulama sistemleri ve bunlann terminolojileri, notasyonlan ve parametreleri hakkında temel bir bilgilendirme, üçüncü bölümde bu sistemler için kullanılan materyal ve yöntemler, dördüncü bölümde: uygulama alanlan ve spesifik olarak seçilen adli uygulamalar ve de son bölümler olan beşinci ve altıncı bölümlerde de araştırma bulgulan ve elde edilen sonuçlar üzerine tartışmalara değinilmiştir. 2001, xxi +79 sayfa ANAHTAR KELİMELER : Konuşmacı Tamma, Konuşmacı Tanımlama Konuşmacı Doğrulama, Adli Uygulamalar

Summary:

ABSTRACT M.Sc. Thesis SPEAKER RECOGNITION IN FORENSIC APPLICATIONS Musa AKGÜL Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Mümtaz YILMAZ In speaker recognition, two important models are used, one of these is the acoustic model from which the speaker feature parameters derived (while first registering at database), the other, being a combination of Gaussian Mixture Model, Linear Predictive Coding, Mel Frequency Cepstral, Neural Network, Vector Quantization, Matrix Quantization, Binary Quantization and Statistical Measurement methods are used in speaker recognition, identification and verification: In this work, a study on the recognition of the speaker, who is registered at the database and speaks text-dependant, is firstly carried out. So in our future plan, we are going to study on speaker addition. Main topics of the thesis are: in chapter one; spoken language systems, standards and resources, in chapter two; speaker recognition, identification and verification systems and also given a basic information about these terminologies, notations and parameters, in chapter three; used materials and processes for these systems, in chapter four; application areas especially forensic ones. In the chapters five and six, the results and discussion 2001,xxi+79 pages Key Words: Speaker Recognition, Speaker Identification, Speaker Verification, Forensic Applications Vll