Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Administrative process in academic context: An assesment of administrative problems in higher education at faculty level

Akademik ortamda yönetim süreçleri: Yüksek öğretimde fakülte düzeyinde yönetim süreçlerinde karçılaşılan problemlerin bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93957 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ADMINISTRATIVE PROCESSES IN ACADEMIC CONTEXT: AN ASSESSMENT OF ADMINISTRATIVE PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION AT FACULTY LEVEL Kondakçı, Yaşar M.S., Educational Sciences Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım September 2000, 167 pages The purpose of this qualitative case study is to investigate the functioning, problems, and solution strategies for administrative processes from the views faculty administrators at the Middle East Technical University. The sample of this study consists of 13 faculty administrators including deans and assistant-deans from five faculties at the Middle East Technical University. The data were gathered through interviews, including 5 main questions developed by the researcher. The data collected through interviews were content-analyzed including the process of identifying, coding, and categorising the themes and patterns in the data. The results of the study suggest that there are common themes regarding the functioning of administrative processes (decision-making, communication, organizational change, motivation, and leadership), problems faced with these processes, and suggestions across five faculties. Common problems for these m tu YÜKSEKÖ?RETİM tOIfctJUl DOKÜMANTASYON MERKEZİprocesses included the centralized structure, attitudes of the staff, culture of the faculties, resources, functioning of the boards, magnitude of the organization, term of the administration and work overload of the administrators, use of technology, and nature of the academic profession. The results provide evidence that the universities are different from bussiness and industrial organizations. Two types of organizational functioning are dominant in the administration of the faculties: bureaucratic and collegial functioning. Keywords: Decision-making, communication, organizational change, motivation, leadership. IV

Summary:

öz AKADEMİK ORTAMDA YÖNETİM SÜREÇLERİ: YÜKSEK ÖĞRETİMDE FAKÜLTE DÜZEYİNDE YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞMAN PROBLEMLERİN BİR DEĞERLENDİRMESİ Kondakçı, Yaşar Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali Yıldırım Eylül 2000, 167 Sayfa Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesinde fakülte yöneticilerinin bakış açılarından yönetim süreçlerinin işleyişini, yönetim süreçlerinde karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara çözüm yollan önerilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki beş fakültenin 13 dekan ve dekan yardımcısından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5 ana soruyu kapsayan görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler başlıca örüntüleri belirleme, kodlama, ve kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan 'içerik analizi' tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri beş fakültede yönetim süreçlerinin işleyişi, yönetim süreçlerinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerine ilişkin genel temalar ortaya koymuştur. Beş sürece ilişkin genel problemler şunlardır: merkezi yapı,öğretim elemenlannın tutumları, fakültelerin kültürleri, kaynaklar, fakülte kurullarının işleyişi, fakültelerin büyüklükleri, dekan ve yardımcılarının yönetimde kalma süreleri ve iş yükü, teknoloji kullanımı ve akademisyenlik mesleğinin doğası. Bulgular akademik örgütlerin diğer ticari veya endüstriel örgütlerden farklı olduklarım ortaya koymuştur. Fakültelerde iki türlü sürecin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır: bürokratik işleyiş ve personel arasındaki mesleki ilişkilere dayalı işleyiş. Anahtar Kelimeler: Karar-alma, iletişim, örgütsel değişim, motivasyon, liderlik. VI