Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Adneksiyal kitlelerde serum ve kist içeriği VEGF düzeyleri ve VEGF'nin ayırıcı tanıdaki rolü

Serum and cyst fluid VEGF levels in adnexial masses and value of VEGF in the differential diagnosis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

52 ÖZET Adneksiyal Kitlelerde Serum ve Kist İçeriği VEGF Düzeyleri ve VEGF'nin Ayırıcı Tanıdaki Rolü Amaç: Habis ve selim adneksiyal kitlelerde kist sıvısı ve serum VEGF düzeylerim araştırmak ve adneksiyal kitle ayırıcı tanısmda VEGF'nin rolünü belirlemektir. Ayrıca VEGF düzeyleri ile Doppler USG ve serum CA 125 verilerinin birlikte adneksiyal kitle ayma tanısında etkinliğim ve kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmaya Kasım 1999-Haziran 2001 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp FakültesLKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıjinekolojik Onkoloji ve Genel Jinekoloji servislerinde adneksiyal kitle öntanısı ile operasyona hazırlanan hastalar dahil edildi. Kırk üç habis ve 45 selim toplam 88 hastaya operasyondan önceki on gün içinde real-time B-mode siyah-beyaz ve renkli Doppler sonografi yapıldı.Renkli akım saptanan olgularda Rezistans İndeksi (RI) ve Pulsatilite İndeksi (PI) değerleri belirlendi Çalışmaya dahil edilen olgulardan yine operasyondan önceki on gün içinde 10 cc periferik venöz kan almarak serum tümör belirteç düzeyleri (CA 125,CA 19-9,CEA) araştırıldı. Operasyon esnasında yapılan ponksiyon ile alınan kist sıvısında ve aynı anda alınan 10 cc venöz kanda ELISA yöntemi ile VEGF düzeyleri araştınldL Tüm veriler önce Excel 97 sonra SPSS 7.0 veritabanı programı altında toplandı.Karşılaştırmalar ve veriler t-Student's,Mann- Whitney U, ki-kare ve tam testleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Habis adneksiyal kitlelerde ortalama kist içeriği VEGF düzeyleri 40,65±17,69 ng/ml,selim olgularda ise 12,53±6,13 ng/ml idi(p<0,001).Habis olguların kist sıvısı VEGF düzeylerinin evrelere göre farklılık göstermediği görüldü-Adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında kist sıvısı VEGF için sınır değer >16 ng/ml olarak kabul edildiğinde metodun sensitivitesi ve negatif belirleyicilik değeri sırasıyla % 98 ve % 97 olarak saptandLHastalann Doppler USG ile yapılan değerlendirmelerinde habis olgularda ortalama RI 0,36+0,14 iken selim tümörlerde bu değer 0,68+0,15 olarak bulundu(p<0,001). Serum CA 125 düzeyleri habis olgularda selim olgulara göre daha yüksek saptandı(p<0,001). Adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısmda kist sıvısı VEGF düzeyleri,Doppler USG ve serum CA 125 bulguları birlikte değerlendirildiğinde bu üç parametrenin53 sensitivite,spesifite,pozitif belirleyicilik ve negatif belirleyicilik değerleri sırasıyla %100,%69,%75 ve %100 olarak butandu-Serum VEGF düzeylerinin habis kitlelerde ortalama değeri 0,72+0,17 ng/ml,selim kitlelerde ise 0,3310,11 ng/ml idi(p<0,001).Habis ve selim adneksiyal kitlelerde kist sıvısı ve serum VEGF düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldığında pozitif yönde güçlü bir korelasyon olduğu görüldü.Serum VEGF için ayırıcı tanıda sınır değer olarak >0,41 ng/ml kabul edildiğinde metodun sensftivite,spesifite,pozitif belirleyicilik ve negatif belirleyicilik değerleri sırasıyla % 95,% 78,% 80 ve % 95 olarak saptandtAyinci tanıda serum VEGF düzeyleri ile preoperatif serum CA 125 ve Doppler USG verileri birlikte kullamldıgında,kist sıvısı VEGF ile elde edilen oranlara eşit tanı testi değerleri bulundu. Sonuçlar: Yukarıdaki bulgulara dayanılarakjdst sıvısı VEGF düzeylerinin adneksiyal kitle aymcı tanısında kullanılabileceği belirlendLKist sıvısı VEGF değerlerine Doppler USG ve serum CA 125 verileri ilave edildiğinde bu üç parametrenin aymcı tamda sensitivite ve negatif belirleyicilik değerinin %100'e yükseldiği görüldü.Bu üç parametreli değerlendirmede kist sıvısı VEGF yerine serum VEGF değerleri kullanıldığında aynı tanısal doğruluk oranlan elde edildiBöylece adneksiyal kitle aymcı tanısında kist sıvısı yerine serum VEGF düzeylerinin kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Summary:

54 ABSTRACT Serum and Cyst Fluid VEGF Levels in Adnexial Masses and Value of VEGF in the Differential Diagnosis Objective: To study cyst fluid and serum VEGF levels in malignant and benign adnexial masses and to establish the value of VEGF in the differential diagnosis of adnexial masses. Additionally, we aimed to evaluate the compound effect of VEGFJDoppler USG and serum CA 125 findings in differentiating malignant masses from benign ones. Material-Method: The study was conducted on patients prepared for operation between November 1999 and June 2001 with the diagnosis of adnexial mass at İstanbul University,Cerrahpaşa School of Medicine,department of Obstetrics and Gynecology,division of Gynecologic Oncology and Gynecologic Surgery Units.Eighty-eight patients,of whom 43 were malignant and remaining 45 were benign,have been included in this study. We evaluated all patients within ten days before operation with conventional and color Doppler sonography and calculated RI and PI values in cases found to have color flow imaging. Also we collected 10 cc peripheric venous blood for serum tumor markers (CA 125,CA 19-9,CEA) testing within 10 days before operation.During the operation, cysts were aspirated for cyst fluid collection. At the time, 10 cc venous blood was collected and VEGF content was determined in both cyst fluid and serum samples by ELISA method.Data were evaluated with t-Student's,Mann- Whitney U,ki-kare and diagnostic statistical tests using SPSS 7.0 programme. Results: Mean(±SD) cyst fluid VEGF values of malignant and benign masses were found as 40,65+17,69 ng/ml and 12,53±6,13 ng/ml,respectivery and the difference was statistically significant(p<0,001).In malignant masses no correlation was found between stage and cyst fluid VEGF levels. At >16 ng/ml cut-off value for cyst fluid VEGF differentiating malignant from benign masses,sensitiviry and NPV of the test were 98% and 97%,respectiveiy.In Doppler analysis of patients,mean(±SD) RI values was 0,36±0,14 in malignant masses and 0,68±0,15 in benign masses,the difference being statistically significant(p<0,001).Higher CA 125 levels were found in malignant masses compared to benign ones(p<0,001).By adding preoperative Doppler USG and55 serum CA 125 findings to cyst fluid VEGF levels, we evaluated the compound effect of these three parameters in differential diagnosis of adnexial masses and found sensitivity,spesificity,PPV and NPV as 100%,69%,75% and 100%,respectively. Mean(±SD) serum VEGF values were 0,72±0,17 ng/ml and 0,33±0,1 1 ng/ml in malignant and benign masse&,respectively(p<0,001).We investigated the relationship between cyst fluid and serum VEGF levels and observed positive strong correlation. When the cut-off value for serum VEGF m differentiating adnexial masses was assumed as 0,41 ng/ml,sensitivity,spesificity,PPV and NPV were 95%,78%,80% and 95%,respectively.Also we investigated the same compound effect with serum VEGF instead of cyst fluid VEGF and found the same diagnostic test values. Conclusions: According to those findings,use of cyst fluid VEGF values can be recommended in the differential diagnosis of adnexial masses.To increase the reliability, we combined preoperative Doppler USG and serum CA 125 values with cyst fluid VEGF levels and found sensitivity and NPV improved being 100%. When we replaced the serum VEGF with cyst fluid VEGF in the compound effect, we achieved the same diagnostic test values.This suggests that in the evaluation of adnexial masses we can use serum VEGF levels instead of cyst fluid VEGF levels.