Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Adneksiyel kitlelerde malignite prediksiyonunda tümör belirteci olarak serumda crp, vegf, leptin, ck-mb, ca-15-3, ıl-6 bakılması

Determination of serum crp, vegf, lepti̇n, ck-mb, ca-15-3 and il-6 levels for malignity prediction in adnexial masses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 556546 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Adneksiyel kitlelerde malignite ayrımında kullanılabilecek serum markerlarının araştırılması Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 2009-2011 yılları arasında prospektif olarak, adneksiyel kitle endikasyonu ile opere olan hastalardan ve tamamen sağlıklı olan poliklinik hastalarından alınan serum örneklerinde vascular endotelial growth factor (VEGF), interlökin 6 (IL-6) ve leptin düzeyleri çift antikor sandüviç enzim immunoassay (ELISA) yöntemi ile; C-reaktif protein (CRP) düzeyleri immunoturbidimetrik yöntem ile; ve de creatine-kinase-MB (CK-MB) ile cancer antigen 15-3 (CA 15-3) düzeyleri mikropartikül enzim immunoassay (MEIA) yöntemi ile belirlendi ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Alınan kanlar 30 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra 4000 rpm'de 10 dakika santrifüj edilip ayrılan serumlar test sayısı tamamlanıncaya kadar -80°C'de saklandı. Olgular over kanseri durumuna göre 4 grupta toplandı: 13 olgu erken evre malign, 12 olgu ileri evre malign, 25 olgu benign, 19 olgu sağlıklı kontrol grubunda yer aldı. Over kanseri grubunda sadece epitelyal over kanseri olan olgular çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Ortalama yaş ve parite; ileri evre malign tümörü olan grupta sırasıyla 49,6 ve 3,4 ile diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek ölçüldü (p<0,05). Belirteçlerin yeterliliklerini belirlemek için en önemli parametreler olan duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD) ve odds ratio (OR) sonuçlarına bakıldığında CA 15-3 için sırasıyla %48, %95, %92, %59 ve +OR 9,6 -OR 0,5; leptin için sırasıyla %52, %75, %72, %55, +OR 2,08 -OR 0,64; IL-6 için %72, %70, %75, 2,4-0,5; VEGF için %24, %80, %60, %45, 1,2- 0,92; CRP için %68, %30, %55, %43, 0,97-1,06; CK-MB için %8, %70, %25, %38, 026-1,31 değerleri hesaplandı. Sonuç: CA 15-3, IL-6, Leptin ve VEGF benign-malign ayrımında etkin bulundu ancak duyarlılık ve özgüllükleri yeteri kadar kuvvetli olmadığı için rutinde kullanımı kısıtlı olup seçilmiş vakalarda kullanımı uygun olabilir.

Summary:

Objectives: Investigation of serum markers which could be used in the prediction of malignity in adnexial masses. Materials and Methods: Vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin 6 (IL-6) and leptin levels were prospectively determined by double antibody sandwich enzyme immunoassay (ELISA) method; C-reactive protein (CRP) levels were determined by immunoturbidimetric method; creatine-kinase-MB (CK-MB) and cancer antigen 15-3 (CA 15-3) levels were determined by microparticule enzyme immunoassay (MEIA) method in serum samples that were obtained from patients who were operated because of an adnexial mass and from completely healthy outpatient patients who referred to the Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, between 2009 and 2011, and then were compared with the findings obtained from the control group. Collected blood samples were kept 30 minutes in room temperature and then were centrifuged for 10 minutes at 4000 rpm and afterwards serums were stored at -80° C until the numbers of testing were completed. Based onto the ovary cancer status, cases were divided into four groups: 13 patients were included in the early-stage malignant group while respectively, 12 patients were included in the advanced-stage malignant group, 25 in the benign group and 19 in the healthy control group. Patients with only epithelial ovarian cancer were included into the cancer group. Results: Average age and parity were found statistically significant at higher levels in the advanced stage cancer group, respectively 49.6 and 3.4 when compared to patients included in other groups (p<0,05). Results related with sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and odds ratio (OR) which were considered as important parameters to determine the competence of markers, respectively, the following values were calculated: 48%, 95%, 92%, 59% and +OR 9.6 -OR 0.5 for CA 15-3; 52%, 75%, 72%, 5%, +OR 2.08 -OR 0.64 for leptin; 72%, 70%, 75%, 2.4-0.5 for IL-6; 24%, 80%, 60%, 45%, 1.2- 0.92 for VEGF; 68%, 30%, 55%, 43%, 0.97-1.06 for CRP; and 8%, 70%, 25%, 38%, 026-1.31 for CK-MB. Conclusion: CA 15-3, IL-6, Leptin and VEGF were effective in the prediction of benign and malign masses; however it may be more suitable in selected cases as they have a limited use because of their inadequate potential regarding sensitivity and specificity.