Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Adolesan döneminde karşılaşılan intihar eğilimlerinde aile-içi duygusal ve fiziksel istismar ile depresyonun etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115091 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

96 ÖZET Bu çalışma, adolesanların maruz kaldığı fiziksel ve/veya duygusal istismarın ve depresyon belirtilerinin intihar düşünce ve girişimlerinde ne kadar etkili olduklarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışma dört ayrı lisede uygulanmıştır. Örneklem 679 (% 49.8 ) kız ve 685 (% 50.2) erkekten oluşmakta olup yaş ortalaması 16.13 ( ss:0.924) yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın amacıyla örtüşen çeşitli kaynaklardan yararlanılarak bir anket oluşturulmuştur. Ankette, sosyodemografik sorular, "Yetişkin- Genç İlişkilerinde Ezim Ölçeği", aile-içi fiziksel şiddet ve fiziksel istismarı ölçmeye dayalı sorular, "Beck Depresyon Ölçeği" ve intihar düşünce, plan ve girişim özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Katılımcıların % 28.2'sinin intihar düşüncesine sahip oldukları ve % 13.6'sının intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Aile-içi fiziksel şiddetin varlığını bildirenlerin, fiziksel ve/veya duygusal istismara maruz kalanların depresyon puan ortalamaları ve kendilerine fiziksel zarar verme oranları ailelerinde fiziksel şiddet olmadığını bildirenlere ve istismara maruz kalmayanlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda bu grupların daha fazla intihar düşüncesine sahip oldukları ve daha fazla intihar girişiminde bulundukları görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda intiharların adolesan döneminin bir getirişi olarak görülmesinin çok kısıtlı kalacağı ve bu dönem süresince97 ailelerin gelişmin sağlıklı gerçekleşebilmesinde göz ardı edilemeyecek kadar önemli rol oynadıkları görülmüştür.

Summary:

98 ABSTRACT The aim of this study was to examine the effects of physical abuse and/or emotional abuse and depression on suicidal ideation and attempts during adolescence. This study was carried out in four different high schools. The sample consisted of 679 (49.8 %) girls and 685 (50.2 %) boys with a mean age of 16.13 (sd: 0.924). A questionnaire was developed by making use of various resources on this topic. The questionnaire consisted of sociodemographic questions, a Turkish inventory on emotional abuse in adult - adolescent relationships, items aimed to measure inter-familial physical violence and physical abuse, Beck Depression Inventory and questions on suicidal ideation, plans and attempts. It was found that 28.2 % of the participants had suicidal ideation and that 13.6 % had attempted suicide. Of those participants who reported the presence of physical violence in their families and those who were exposed to physical and/or emotional abuse had higher means of depression scores and higher rates of self-mutilation behavior compared to those who did not report inter-familial physical violence and those who were not abused. Also, these three groups had higher rates of suicidal ideation and suicidal attempt. In line with these results, the limitation of the view that suicide is a by- product of adolescence was emphasized and the findings99 highlighted the importance of the family in the healthy development of the adolescents.