Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Adolesan idiopatik skolyoz cerrahisinde ponte osteotomisinin sonuçları

The results of ponte osteotomy in adolescent idiopathic sciolosis surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 519046 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Atatürk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde Ocak 2015 ile Aralık 2017 tarihleri arasında, adolesan idiopatik skolyoz tanısı konmuş, posterior enstrumantasyon ve füzyon cerrahisi yapılan 74 hastadan, ileri dereceli veya rijit eğrilik (>500 eğrilik, <%45 fleksibilite) sebebi ile ponte osteotomisi yapılan 23 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların ameliyat öncesi, ameliyat, ameliyat sonrası ve poliklinik kontrollerinden elde edilen klinik ve radyolojik kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil olan hastaların 17'si kadın (%74), 6'sı erkekti (%26). Operasyon yaşı 11 ile 35 arasında değişen hastaların yaş ortalaması 18.1 idi. Olguların takip süresi 14 ay ile 36 ay arasında olup ortalama takip süresi 22.1 aydı. Olguların tamamında sekonder seks karakterleri gelişmiş, kadın hastaların tümünde menarş gerçekleşmişti. Vakaların tamamında aynı cerrahi ekip tarafından yapılan aynı firmaya ait entrumantasyon sistemleri ve 5.5 mm titanyum rot kullanılmıştı. Hiçbir hastaya anterior girişim uygulanmamış olup tüm vakalar posterior yaklaşımla opere edilmişti. Preoperatif yapılan ölçümlere göre coronal planda ana torakal eğriliğin Cobb açısı ortalama 70.9o (45-93),torakolomber/lomber eğriliğin Cobb açısı ortalama 520 (16-99), fulcrum eğilme grafilerinde fleksibilite oranı torakal eğriliklerde %36.8, torakolomber/lomber eğriliklerde ise %32.4 olarak hesaplanmıştır. Hastalarımıza ortalama 3.1 seviye (2-7) Ponte osteotomisi uygulandıktan sonra yapılan koronal ölçümlerde; ana torakal Cobb açısı, torakal düzelme oranı, torakal apikal vertebra translasyonu, torakolomber/lomber (TL/L) Cobb açısı, TL/L apikal vertebra translasyonu ve TL/L düzelme oranı anlamlı derecede iyileşme göstermiştir(p<0.001). Sagital plan değerlendirmelerinde hipokifotik hastalarda ortalama 10.40'den 21.20'ye, hiperkifotik hastalarda ise ortalama 44.80'den 33.40'ye değişim göstermiştir(p<0.05). Lateral planda T5-T12 aralığından yapılan Cobb ölçümlerinde ve normokifotik hastalarda elde edilen sonuçlar ise anlamlı değildir. T12-S1 aralığından yapılan lomber lordoz ölçümlerinde ortalama -51.50 'den -46.70 'ye düzelme olduğu tespit edilmiştir(p<0.001). Tahmin edilen kan kaybı ortalama 1571 cc olarak hesaplanmıştır. 3 hastamızda anlamlı nöromonitör sinyal değişiklikleri saptanmış postoperatif dönemde hiçbir hastada nörolojik defisite rastlanmamıştır. Hastalarımızın sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla SRS-22 ve Spine Tango COMI Bel anketi uygulanmıştır. Buna göre ameliyat öncesi değerlendirmelere kıyasla son takiplerinde alınan sonuçlar daha başarılı olsa da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak Adolesan İdiopatik Skolyoz tedavisinde Ponte osteotomisi etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Fakat komplikasyon oranlarının ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla hasta sayısının daha fazla olduğu kontrol grubu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary:

Between January 2015 and December 2017 at Atatürk University Orthopedics and Traumatology Clinic, 23 patients underwent ponte osteotomy due to advanced grade rigid curvature (> 500 curvature, <45% flexibilty), from 74 patients who underwent a posterior instrumentation and fusion surgery after diagnosed as adolescent idiopathic scoliosis, were included in the study. Clinical and radiological records of these patients were obtained retrospectively from preoperative, postoperative, postoperative and policlinic controls. Of the patients included in the study, 17 (74%) were female and 6 were male (26%). On the day of surgery, the patients' ages ranged from 11 to 35 years with an average age of 18.1 years. The follow-up period of the cases is between 14 months and 36 months and the average follow-up period is 22.1 months. In all cases, menarche has occurred in all of the female patients who have developed secondary sex characters. All of the cases were made by the same surgical team, the same company's entrapment systems and 5.5 mm titanium rod. None of the patients underwent anterior intervention and all cases were performed posteriorly. According to preoperative measurements, the Cobb angle of the main thoracic spine was 70.90 (45-93), the Cobb angle of the thoracolumbar/lumbar spine was 520 (16-99), the flexibilty ratio of the fulcrum bending graphs was 36.8% in thoracal curves and 32.4% in thoracolumbar/lumbar respectively. Coronal measurements performed after the mean of 3.1 (2-7) pontine osteotomies were applied to our patients; main thoracic Cobb angle, thoracic recovery rate, thoracic apical vertebral translation, thoracolumbar/lumbar (TL/L) Cobb angle, TL/L apical vertebral translation and TL/L recovery rate improved significantly (p <0.001). Sagittal plan evaluations showed a change from 10.40 to 21.20 in hypokyphotic patients and from 33.40 to 33.40 in hyperkyphotic patients (p <0.05). The results obtained in Cobb measurements from the lateral plate T5-T12 range and in normokyphotic patients are not significant. It has been determined that the average lumbar lordosis measured from the T12-S1 range is improved from -51.50 to -46.70 (p<0.001). Estimated blood loss was calculated as 1571 cc on average. Significant neuromonitor signal changes were detected in 3 patients and no neurological deficit was found in any of the patients in the postoperative period. The SRS-22 and Spine Tango COMI Waist Questionnaire were administered to assess the health-related quality of life of our patients. According to this, compared to the preoperative evaluations, the results which had obtained from the last follow-ups were more successful but no statistically significant difference was In conclusion, Ponte osteotomy is an effective and reliable method in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis. However, there is a need for studies that include a control group in which the number of patients is higher in order to assess the complication rates and outcomes.