Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Adolesan idiyopatik skolyoz cerrahisinde pedikül vida sistemleriyle global derotasyon manevrası ve tedavi sonuçlarımız

The treatment results of global derotation technique by using pedicle screw systems in adolescent idiopathic scoliosis surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç Adolesan idiyopatik skolyoz tedavisinde pedikül vida sistemleri kullanılarak derotasyon tekniği ile deformite düzeltme etkinliğinin değerlendirilmesi Hastalar ve Yöntem 2003-2011 yılları arasında adolesan idiyopatik skolyoz tanısı ile derotasyon tekniği kullanılarak ameliyat edilen 253 hastanın yeterli takip süresi ve röntgenlerine ulaşılabilen 80 hasta çalışmaya alınmıştır.Hastaların ortalama yaşı 15,1 (12-21) olarak tespit edildi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası standart ayakta ön-arka ve yan uzun kaset ortoröntgenografiler ile değerlendirildi. Radyografik olarak hastalar Cobb açıları, apikal vertebra rotasyonu, apikal vertebra translasyonu, sagital denge, koronal denge ve torasik gövde kayması açısından takip edildi. Ölçümler Surgimapspine © programı ile elektronik ortamda yapılmıştır. Bulgular Hastaların ortalama takip süresi 19,8 ay (7-37 ay) olarak bulundu. Hastaların King sınıflamasına göre dağılımı tip 1 20 hasta; tip 2 22 hasta; tip 3 18 hasta; tip 4 16 hasta; tip 5 4 hasta olmuştur. Torakal eğriliklerde ortalama cobb değeri 48,9° iken, ameliyat sonrası 3,2°, takiplerde ortalama 3,8°; torakolomber eğriliklerde ameliyat öncesi 45,8° iken, ameliyat sonrası 2°, takiplerde ortalama 3°; lomber eğriliklerde ameliyat öncesi 42,6° iken, ameliyat sonrası 3,7° ve takiplerde 4,5° olarak ölçülmüştür. meliyat öncesi apikal vertebra rotasyonları grade 2 ile 3 arasında ölçülmüş, ortalama 2,26 olarak tespit edilmiştir. meliyat sonrasında ölçülen değerler grade 0 ile 1 arasında olup, ortalama değer 0,65, son kontrollerde 0,68 olarak bulunmuştur. İstatistik analiz sonrası teknikle en anlamlı düzelmenin apikal vertebra rotasyonunda ve cobb açılarında olduğu saptanmıştır. Sagital ve koronal dengelerde ameliyat öncesi, sonrası ve takiplerde anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. (p>0,05) Sonuç dolesan idiyopatik skolyoz tedavisinde pedikül vida sistemleri yardımıyla derotasyon manevrası, deformitenin ve vertebral rotasyonun düzeltilmesinde etkili ve güvenli bir yöntem olup, dengeli bir omurga elde etmek için kullanılabilen cerrahi tekniktir.

Summary:

Aim of the study Evaluate the correction effect of derotation technique using posterior pedicle screw systems in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Material and Methods Between 2003 and 2011 253 patients had been operated using derotation technique for the treatment of adolescent idiopathic scoliosis.80 of 253 patients had been included our study who had enough follow up and radiolgical documents.Mean age was 15,1(12-21).The patients routinely evaluated by preoperative and postopeatively standing anterior-posterior and lateral orthoxrays.Radiological measurements made by Surgimapspine© digitally. Results The mean follow up was 19,8 months(7-37 months).According to King classification patients divided subgruops like; type 1 20 patients; type 2 22 patients;type 3 18 patients; type 4 16 patients and type 5 4 patients.In thoracic curves preoperatively mean cobb angle was 48,9°,postoperatively mean cobb angle 3,2° and last follow up 3,8°. In thoracolumbar curves preoperatively mean cobb angle was 45,8° and 2° postoperatively, last follow up 3°. The mean cobb angle regressed from 42,6° to 4,5° in lomber curves. Preoperatively measured apical vertebral rotation was between grade 2 and 3(mean 2,26)- Last follow up apical vertebral rotation was between grade 0 and 1.(mean 0,68). We could not find definitive difference in sagittal and coronal balance (p>0,05) comparing preoperative and postoperative results. Conclusion For the treatment of adolescent ididopathic scoliosis by using pedicle screw systems,the derotation technique provide excellent deformity correction and correction of vertebral rotation.