Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Adolesan ve yetişkin epilepsi hastalarında migren ve nöbetle ilişkili başağrısının değerlendirilmesi

Assessment of migraine and seizure related headaches in adolescent and adult patients with epilepsy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 427108 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Çalışmalar, özellikle migren ile epilepsi arasında ilişkiye işaret etmektedir. Bu ilişki epidemiyolojik açıdan birbirlerine sık eşlik etmeleri, klinik bulgularının ve patofizyolojide ileri sürülen hipotezlerin benzemesi ile desteklenmektedir. Migren; epilepsi ile birlikte olabileceği gibi bazen nöbetlerin bir parçası da olabilir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda, epilepsi tanısı olan hastalarda hem özgeçmiş hem periiktal baş ağrısı ve migren sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza epilepsi nedeniyle takip edilmekte olan toplam 106 hasta dahil edilmiştir. Yaş aralığı 15-75 yıldı. Tüm hastalarda, hazırlanan soru formu anketi ile Uluslararası Baş Ağrısı Derneği?nin tanı kriterlerine göre migren baş ağrısı varlığı araştırılmıştır. Sonuçlar: Çalışmamızda epilepsi hastaları arasında özgeçmiş baş ağrısının topluma göre sık olduğu 71 (%66,9) ve özgeçmiş başağrılarının özellikle idiopatik epilepsili grupta 37( %34) kümelendiği dikkati çekmiştir. Ancak migren ve gerilim baş ağrısı gibi alt tipler arasında fark gözlenmemiştir. Bununla birlikte, çalışmamızda epilepsi hastalarındaki migren sıklığı (%26) toplumdaki sıklığından (%16) daha yüksek olarak saptanmıştır. Postiktal baş ağrıları hastaların yaklaşık yarısında görülmesine karşın preiktal baş ağrıları daha nadirdir (%14,1). Bu her iki tip baş ağrıları da özellikler açısında migrenöz tipte baş ağrılarına benzemektedir. İlginç olarak preiktal baş ağrıları sadece özgeçmiş baş ağrısı yaşayan epilepsi hastalarında izlenmiş, postiktal baş ağrıları için benzer özellik saptanamamıştır. Yorum: Epilepside baş ağrısı sık olarak izlenmektedir. Özgeçmiş baş ağrıları epilepsi tipi ile ilişkilidir. Preiktal ve postiktal baş ağrıları migrene benzemekle birlikte risk faktörü olarak migrenin gösterilememiş olması çalışma tasarımı ve/veya hasta sayısı ile ilgili olabilir.

Summary:

Introduction: Studies have indicated the association between migraine and epilepsy. This association is supported by the epidemiological findings like frequent concurrence, similar clinical findings and suggested pathophysiological hypothesis. In the light of this knowledge we aimed to analyze frequency of headache and migraine both in history and periictal period in patients with epilepsy. Patients and method: A total of 106 patients who were followed with the diagnosis of epilepsy were enrolled in the study. Age range was 15-75 years. All patients were investigated with a questionnaire form which was included the International Headache Society criteria for migraine. Results: In our study, high frequency of headaches in history in epilepsy group (66.9%) compared to population and clustering of headache in history in the idiopathic epilepsy group (37, 42.2%) attracted attention. However, no difference was observed between subtypes like migraine or tension type headache. Although postictal headaches were seen in almost half of the patients, preictal headaches were rarer (14.1%). Both types mimicked migrainous headaches regarding features. In our study migrane prevalence in epilepsy patients (26%) was higher than the population(16%). Interestingly, preictal headaches were only seen in patients who were experiencing headache in history whereas there was no similar finding regarding postictal headaches. Conclusion: Headaches are commonly observed in epilepsy. Headache in history is associated with epilepsy type. Although preictal and postictal headaches resemble migraine, lack of demonstration of migraine as a risk factor may originate from design of study and/or number of patients.