Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Beslenme Eğitimi Bilim Dalı

Adölesan yaş grubundaki bireylerde antropometrik ölçümler ve obezite prevalansının araştırılması

A research on the anthropometric measurements and obesity prevalence in adolescent age groups

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391073 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Obezite önemi artmakta olan bir sağlık sorunudur. Obez kişilerde pek çok kronik hastalığın görülme sıklığı artmıştır. Obezite eşlik eden hastalıklardan bağımsız olarak artmış mortalite nedenidir. Belirtilen nedenleriyle de araştırma konusu olmaktadır. Bu araştırmada, İstanbul Beykoz ilçesindeki bir meslek lisesinde eğitim gören 15-18 yaş arasındaki öğrenciler yer almıştır. Mart 2014 – Haziran 2014 tarihleri arasında 502 erkek ve 99 kız öğrencinin antropometrik ölçümleri yapıldı. Antropometrik ölçümlerde 2 hemşire, 15 intern doktor ve 1 stajyer diyetisyen görev almıştır. Öğrencilerin; kilo, boy, ekstremite çevre ölçümleri (kol ve baldır), bel çevresi ve triseps cilt kalınlık ölçümü (TCK) ve sağ-sol kol (orta kol kas alanı - mid arm muscle area - MAMA), sağ-sol el gücü ölçümü yapıldı. Bireylerin kilo ve boyları kullanılarak persentil, z skor ve vücut kütle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Bioelektrik impedans analizi (BİA) ile öğrencilerin vücut yağ oranları belirlendi. Beslenme durumları anket uygulanarak tespit edildi. Erkeklerin %66.2'u normal kilolu, %12.4'ü düşük kilolu, %16.7'si kilolu, %4.5'ü obez ve %0.2'si morbid obezdi. Kızların %69.4'ü normal kilolu, %18.4'ü düşük kilolu, %7.1'si kilolu, %4.1'i obez ve %1'i morbid obezdi. BIA ile ölçülen vücut yağ oranı (VYO) erkeklerde ortalama %14.6±6.6, bayanlarda %24.8±7.6 bulundu (p<0.001). VYO, günlük tüketilen et, sebze-meyve, 'fast food' ve ekmek miktarı ile ilişkili bulunmadı. VKİ ile diğer antropometrik ölçümler karşılaştırıldığında OÜKÇ, baldır çevresi (BÇ) ve bel çevresi ile ciddi pozitif korelasyon tespit edildi. En yüksek pozitif korelasyon VKİ ile bel çevresi arasında bulundu (p<0.001, r=0.895). Sonuç olarak, adolesanlarda, obezitenin artışının önlenebilmesi için sağlıklı beslenme ortamlarının hazır edilmesi önem arz etmektedir.

Summary:

Obesity is a health problem on the increase in importance. Among obese people the frequency of occurance of the many chronic diseases has been increasing. Obesity is an increasing cause of death independent from the diseases related with obesity. Because of the reasons above it has been a research matter. In this research, students between the ages of 15-18 in an occupational high school in Beykoz district of Istanbul, are focused. From March 2014 to June 2014 anthropometric measurements were carried out on 502 male and 99 female students. The anthropometric measurements were carried out by 2 nurses, 15 medical students and a trainee dietician. The weight, height, leg, upper mid arm and waist circumferences, triceps skinfold thickness, mid arm muscle area and hand grip measurements were done. Body mass indexes (BMI) were calculated by using height and weight of the students. Bioelectric impedance analysis (BIA) showed body fat ratios. Their eating habits were determined by using a survey. 66,2 % of the male students were at normal weight, 12,4 % were lower than normal, 16,7 % were overweight, 4,5 % were obese, 0,2 % were morbid obese. 69,4 % of the female students were at normal weight, 18,4 % were lower than normal, 7,1 % were overweight, 4,1 % were obese, 1 % were morbid obese. Body fat ratio measured with BIA did not show any significant relationship with quantities of daily consumed meat, fruit, vegetables, fast-food and bread. Hand grip was found correlated. BMI was found correlated with other anthropometric measurements. As a result, it is important to constitute healthy nutrition conditions to prevent the increase in obesity among the adolescent.