Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Adrenal tümörlerde prognostik faktörler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115502 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

38 ÖZET Adrenal beze ait patolojiler nadir görülmekte olup, beze ait kötü huylu tümörler daha az sıklıkta görülmektedir. Bu nedenle bu konu ile ilgili çalışmaların sınırlılığından dolayı bilgilerimiz de kısıtlı kalmıştır.Adrenal beze ait tümör tanısıyla cerrahi girişim uygulanıp takip edilen olgularımızı literatür bilgilerinin ışığında sunmayı amaçladık. 1989-2002 yılla rı arasında cerrahi girişimi uygulanıp takip edilen 60 vaka hormonal açıdan fonksiyonel (n:38) ve nonfonksiyonel (n:22) olarak iki ana gruba ayrıldı. Her iki grupta kendi aralarında iyi ve kötü huylu tümörler olarak alt gruplara ayrılarak, yaş, cins, tam yöntemleri, kitle çapı, tedavi şekilleri ve histopatolojik özellikleri yönünden karşılaştırmalı olarak dağerlendirildi. İstatistiksel analizler ki kare, t testi,ve Kaplan Maier testleri ile değerlendirildi.P< 0.05değeri anlamlı olarak kabul edildi. Fonksiyonel grubta ortalama yaş diğer gruba göre daha düşüktü (p<0.05)..Her iki grupta da hastaların büyük bölümünü kadın hastalar oluşturuyordu..Ortalama tümör çapı fonksiyonel grupta (3.43 cm), nonfonksiyonel olana (5.67 cm) göre anlamlı olarak daha küçük bulundu (p<0.05). Olguların yaklaşık % 70 inde ameliyat öncesi radyolojik olarak saptanan tümör çapı ile ameliyat sonrası histopatolojik olarak belirlenen tümör çapı arasında uyumsuzluk bulundu. Adrenal kanserlerde ortalama tümör çapı 8.5 (1,3-15) cm iken, selim tümörlerde 3.23 (0.73-12) cm olarak saptandı (p<0.05).44 olguya adrenalektomi(22 sağ,22 sol ),10 hastaya bilateraladrenalektomi, 2 hastaya laparoskopik adrenalektomi,2 hastaya laparatomi eksploratris+ biopsi,1 hastaya lombotomi+biopsi ve 1 hastaya da kitle ekstirpasyonu uygulandı. Ortalama takip süresi 36 (1-149) ay olup 5 yıllık sağ kalım oranı % 68 olarak bulundu. Adrenal kanserlerde tümör çapı 6 cm den büyük hastalarda ortalama 5 yıllık sağ kalım oranının (% 9), küçük olanlara (% 95) göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0.05). 12 kötü huylu tümör olgusunun 5 'ine adjuvan tedavi uygulandı ve prognoza etkisinin olmadı gözlendi. Histopatolojik olarak kapsüler ve vasküler invazyon saptanan 5hastadan 3 ü kaybedildi. Bu histolojik faktörlerin prognoza anlamlı etkisisnin olmadığı belirlendi Sonuç olarak radyolojik görüntüleme ile saptanan tümör çapı ile gerçek tümör çapı arasında önemli oranda farklılıklar olabileceği, fonksiyonel adrenal kitlelerinin nonfonksiyonal olanlara göre daha genç yaşta ortaya çıktığı ve adrenal kanserde tümör çapının 6 cm den büyük olmasının sağkalım süresini anlamlı şekilde kısaltan olumsuz bir prognostik faktör olduğu saptandı. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: