Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Adsorption of gold atoms on anatase TiO2(100)-1x1 surface

Altın atomlarının anataz TiO2(100)-1x1 yüzeyine tutunması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this work the electronic and structural properties of anatasetitanium dioxide (100) surface and gold adsorption have been investigatedby using the first-principles calculations based on densityfunctional theory (DFT). Titanium dioxide is a wide band-gap material andto this effects it finds numerous applications in technology suchas, cleaning of water, self-cleaning, coating, solar cells and soon.Primarily, the relation between the surface energy of the anatase(100)-1x1 phase and the titanium dioxide-layers is examined. Afteran appropriate atomic layer has been chosen according to thestationary state of the titanium dioxide slab, the adsorption behavior ofthe gold atom and in the different combinations are searched for boththe surface and the surface which is supported by a single goldatom/atoms. It has been observed that a single gold atom tends toadsorb to the surface which has an impurity of gold atom or atoms.Although, the high metal concentration on the surface have increasedthe strength of the adsorption, it is indicated that the systemgains a metallic property which is believed to cause problems in theapplications. In addition, the gold clusters of the dimerand the trimer have been adsorbed on the surface andtheir behavior on the surface is investigate. It is observed thatthe interaction between gold atoms in the atomic cluster each other isstronger than that of gold atoms and the surface.

Summary:

Bu çalışmada, anatase (100) yüzeyini ve altın atomlarının bu yüzeyetutunmasının elektronik ve yapısal özellikleri yoğunluk fonksiyonukuramına dayalı ilk prensipler hesapları kullanılarak incelendi.Titanya geniş band-aralıklı olma özelliğine sahip bir malzemedir vebu özelliği ile suyun temizlenmesi, kendi kendini temeizleyen,kaplama, ve güneş pilleri gibi teknolojide geniş kullanım alanlarıbulur.Öncelikle, anatase (100)-1x1 yüzey enerjisi titanyum dioksitkatmanları arasındaki ilişki incelandi. Titanyum dioksit tabakasınınkararlılığına göre uygun atomik katman seçildikten sonra, yüzeyde vetek altın atom/atomları ile zenginleştirilmiş yüzeyde altın atomununtutunma davranışları ve farklı kombinasyonları araştırıldı. Tekaltın atomunun altın atom/atomları safsızlığına sahip yüzeyde tutunmaeğiliminde olduğu gözlendi. Yüzeydeki metal konsantrasyonuntutunmanın gücünü artırmasına rağmen, sistemin bu durumun göstergesiolarak uygulamalardaki problemin nedeni olduğuna inanılan metaliközellik kazandı. Ek olarak, ikili ve üçlüaltın öbekleriı yüzeye tutturuldu ve onların sistem içindekidavranışları incelendi. Atomik öbek içindeki gold atomlarınınbirbirleriyle etkileşmesinin gold atomlarının yüzey ileetkileşmesinden daha güçlü olduğu gözlendi.