Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Advergaming oyuncu motivasyonları üzerine bir değerlendirme

Advergaming an assessment on the motivations of players

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 425513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yeni iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte küresel bir köy haline gelen Dünya'da teknoloji ile birlikte kültürel ve ekonomik faaliyetler de değişime uğramıştır. Günümüzde birçok disiplin artık disiplinlerarası faaliyet göstermektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi de insanların beklentilerinin ve davranışlarının değişime uğramasıdır. Özellikle çoklu ortam içerikleri, birçok disiplin tarafından kullanılmaktadır. Pazarlama ve reklam sektörlerinde de yaşanan bu değişim, birçok işletmenin de değişimin bir parçası olarak yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu anlamda ticari ya da ticari olmayan kurum ya da işletmeler günümüz insanı üzerinde etkili olabilmek için birçok farklı ortamdan faydalanmaktadırlar. Advergame olarak adlandırılan oyun içerikli reklamlar da bu alanda üretilen yeni uygulamalardan birisidir. Advergame'ler günümüz tüketicileri için üretilmiş, reklama maruz kalmayı daha uzun süre sağlayabilen ve tüketicilere eğlenceli bir ortam sunarak onları motivasyonel olarak doğrudan oyuna ve dolaylı olarak oyun içindeki reklama odaklanmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Advergame oyuncularının bu oyunları neden oynadıklarını, hangi motivasyonlar ile oynadıklarını bilmek ve oyuncu türlerini saptamak, günümüz tüketicisine ulaşmak adına pazarlama ve reklam alanında yeni uygulamalar üretecek olan işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Advergame oyuncu motivasyonları incelenmiş olup, oyuncular türlerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırmanın uygulaması 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları hali hazırda Advergame oynayan oyuncular üzerinden alındığı için daha net sonuçlar elde edilmiştir. Alınan sonuçlar ile Advergame oyuncu türleri belirlenmiş ve bu oyuncuların hangi temel motivasyonlar ile bu uygulamaları oynadıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Advergaming, İnternet Reklamcılığı, Oyuncu Motivasyonları,Oyun-Reklam, Dijital Reklamcılık

Summary:

Which has become a global village with the rapid development of new communication technologies, cultural and economic activities in the world it has also changed with technology. Today, many disciplines now show interdisciplinary activities. One of the main reason is that people's expectations and behaviors has changed. Especially multimedia content, are used by many disciplines. This change in the marketing and advertising industry, many businesses also made it mandatory to take place as part of the change. In this sense, commercial or non-commercial organizations or businesses are benefiting from many different media to be effective on modern people. Advergame called game content ads is one of the new application made in this area. Advergames designed for today's consumer, it provides the advertising exposure that could provide longer and games directly to consumers by offering them as motivational and fun environment but indirectly focus on in-game advertising. In this sense, to be known that why Advergame players play these games with which motivation and to determine the type of players in today's marketing and advertising space in order to reach consumers is of great importance in terms of business, which will generate new applications. In this study, it is examined that motivation of Advergame players whom were grouped according to type. Application of Research was conducted on 2015-2016 academic year in the fall semester Anadolu University's Public Relations and Advertising Department and Computer Engineering Department students. The results with Advergame player types have been identified and has been determined to play this application with which basic motivation of the players. Because in the course of pupils in the Ad's and selected based on the content found in the game are determined to be more familiar with. In this context, current research results more accurate results for taken over players who play Advergame were obtained. The results with Advergame player types have been identified and has been determined to play this application with which basic motivation of the players. Keywords: Advergaming, Internet Advertising, Player Motivation, Game-Advertising,Digital Advertising