Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Aegilops tohumlarının çimlenme özellikleri üzerinde araştırmalar

Research on germination characteristics of aegilops seeds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 120875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AEGILOP S TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Huriye DEMİRCAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç.Dr. Hayrettin KENDİR Bu çalışma, 2000 ve 2001 yılları arasında, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlası ve tohumluk laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada, Aegilops türlerinin, çimlendirme sorunlarına ve çözümüne ilişkin bilgilerin üretilmesi amaçlanmıştır, öte yandan, Aegilops türlerinin sarıpasa tepkilerinin saptanması ve eski tohum örneklerinin yenilenmesi hedeflenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 15. gündeki çimlenme oranları, eski ve yeni tohum örneklerinde olmak üzere, Ae. Aucheri'de %7-20 ile %14-23, Ae.cylindirica'da %10.3-58.3 ile %29.6-86.0, Ae.speltoides'de %l-3 ile %8-59 arasında değişmiştir. Ae. triaristata'nın eski tohumlarında 15 gündeki çimlenme %2 1.3-50.6 arasında iken yeni tohumların çıplak danelilerinde %96.6-10Q, kavuzlu danelilerde %23.0-70.6 arasında olmuştur. Ae. triuncialis'in eski tohumlarında 15 gündeki çimlenme % 1 0.0-82.36 arasında iken, yeni tohumların çıplak danelilerinde %89.3-99.6, kavuzlularında %1 1.0-83.3 arasında olmuştur. Ae. umbellulata 'da ise eski tohumlarda 15 gündeki çimlenme %39.3-56.36 arasında, yeni tohumlarda %90.0-I00 arasında olmuştur. İncelenen tüm türlerde sarıpasa dayanıklı örnekler belirlenmiştir. Ae. spelloides, Ae. biuncialis ve Ae. ligustica türlerinde zayıf örneğe raslanmamıştır. 2002 51 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Aegilops, çimlenme, tohum yaşı, soyulmuş-kavuzlu tohum, sarıpasa tepki,

Summary:

ABSTRACT Master Thesis RESEARCH ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF AEGILOPS SEEDS Huriye DEMİRCAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Field Crops Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Hayrettin KENDİR This research was carried out at the experimental fields and seed laboratory of Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, University of Ankara in 2000 and 2001. It was mainly aimed to find out solutions for the germination problems oîAegilops species. On the other hand, determination of reaction to yellow rust for Aegihps species. Seed samples renewing were also targeted. According to the results obtained in the study, germination ratios at the 15"' day in old and fresh seed lots varied between, 7-20% and 14-23% in Ac. aucheri, 10.3-58.3% and 29.6-86.0% in Ae.clintlirica and 1-3% and 8-59% in Ae.speltoides, respectively. While old seed of Ac. triaristata had 21.3-50.6% germination at the 15th day, hulled fresh seeds had 96.6-100 % germination and dehulled fresh seeds had 23.0-70.6% germination at the 15 th day in the same species. Ae. Iriuncialis had 10.0-82.36% germination in old seeds while it had 89.3-99.6% germination in hulled fresh seed and 1 1.0-83.3 % germination in dehulled fresh seeds. In Ae. umbellulata, germination at the 15 th day for the old seeds varied 39.3-56.36 while fresh seeds germinated 90-100 %. Yellow rust resistant plants were determinated among all samples studied. No susceptible plant was identified among Ae. spettoides, Ae. bhmcialis, Ae. liguslica species. 2002, 51 pages KEY WORDS: Aegilops, germination, age of seed, hulled-dehulled seed, response to yellow rust,