Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Aerial view and its role in spatial transformation: The case of Istanbul

Havadan görünüm ve kentin dönüşümündeki etkisi: İstanbul üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

What is intended to be explored in this research is the historical course within which the transformation of aerial view has influenced the observation, documentation and realization of the built environment. As the central discussion of this study suggests, the course of architectural perception is interdependent with the advent of transportation technology. Aerial view, from the earliest days on, has been a subject of imaginative thinking until human-flight was rendered a possible mode of transportation by the course of technological advent. The last two centuries proved substantially significant for the mechanization of air travel, while the nature of such notions as speed, scale and perspective have gained additional dimensions in the process. The course of transformation has eventually induced a drastic shift in the perception of the built environment, upon which a unique set of imagery was created regarding the notion of flight. Today, as technological progress maintains its advance, the interaction remains no different. This thesis aims to explore this intricate relation between transportation, surveillance and architecture within the context of aerial vision. Regarding the modes in which the city has been aerially surveyed to date, the transformative impact of the celestial perspective on the documentation, realization and transformation of the built environment will be documented within a historical course. The discussion will be further grounded on the case of Istanbul, and the influence aerial view holds upon its spatial domain. The historical course of the view from above as well as the actors involved in the process, in that regard, will be investigated within the case of Istanbul, and prospective connections will be explored in relation to the theoretical framework.

Summary:

Bu çalışmada havadan görünümün tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşümün, yapılı çevrenin gözlemlenmesinde, belgelenmesinde ve algılanmasında yarattığı etkiler araştırılmıştır. Öncelikli olarak bu çalışmanın temelinde mimari algının, ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle bağlantılı olduğu kabul edilmiştir. Havadan görünüm, ilk zamanlardan başlayarak, hava seyahati teknolojisinin mümkün kılındığı zamanlara kadar hayalperest düşüncenin bir öznesi olmuştur. Özellikle son iki yüzyıl havayolu ulaşımının makineleşmesi açısından çok önemlidir; bu süreçte hız, ölçek ve perspektif gibi kavramlar farklı boyutlar kazanmıştır. Uçma kavramı sayesinde elde edilen bir dizi imge ile dönüşümün izlediği rota, yapılı çevrenin algılanmasında dramatik değişimlere yol açmıştır. Bugün ise teknolojik gelişmeler sürerken, bu bağlamsal ilişki farklılık göstermemektedir. Bu tez ulaşım, gözlem ve mimarlık arasındaki karmaşık ilişkiyi havadan görünüm bağlamı içinde araştırmayı amaçlamıştır. Kentin bugüne kadarki havadan araştırılma yöntemleri de göz önünde bulundurularak, gökyüzünden bakışın dönüştürücü etkileri, kentsel çevrenin algılanması ve disipliner yorumlanması ile ilişkili olarak belgelenmiştir. Sonrasında bu tartışma İstanbul incelemesi üzerinden sürdürülmüş ve havadan görünümün mekan üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, çağlar boyunca Istanbul'un havadan nasıl belgelendiği ve yorumlandığı araştırılmış ve bu sürecin etkin aktörleri İstanbul örneği üzerinden incelenmiştir. İstanbul incelemesi özelinde, kuşbakışı görünümün kent bağlamındaki anlamı, teorik çerçeveyle ilişki içinde ele alınmıştır.