Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Katı Cisimlerin Mekaniği Bilim Dalı

Aeroacoustic properties of a radial fan

Santrifüj bir fanın aeroakustik özellikleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251685 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A radial fan is numerically studied for flow and aerodynamic noise properties with k-? and LES. Flow simulations are done for five different gauge pressure values. The minimum gauge pressure value is 5 Pa. Other gauge pressure values are 10 Pa, 15 Pa, 20 Pa and 25 Pa. Mass flow rates are calculated for those simulations and characteristic curve of the radial fan is formed. Optimum pressure value according to characteristic curve is 20 Pa. After that, simulations are done for the optimum pressure value with different rotational speeds. Transport equations are solved with commercial code and free field propagation is calculated with the Ffowcs Williams and Hawkings (FWH) model. Calculations are performed for one receiver on the outlet surface.

Summary:

Santrifüj bir fan numerik olarak k-? ve LES türbülans modellerini kullanarak akış ve aerodinamik gürültü özellikleri açısından incelenmiştir. Akış simülasyonları beş farklı çıkış basıncı değeri için yapılmıştır. En küçük çıkış basınç değeri 5 Pa'dır. Diğer çıkış basıncı değerleri ise 10 Pa, 15 Pa, 20 Pa ve 25 Pa'dır. Yapılan simülasyon sonuçlarından beş farklı debi değeri hesaplanmıştır ve fan karakteristik eğrisi çıkarılmıştır. Fan karakteristik eğrisine göre ideal basınç farkı değeri 20 Pa olarak bulunmuştur. Daha sonra, simülasyonlar ideal basınç değeri için farklı dönme hızlarında tekrarlanmıştır. Taşınım denklemleri ticari kodda bulunan FWH modeli ile çözülmüş ve serbest alandaki akış kaynaklı gürültü yayılımı hesaplanmıştır. Hesaplamalar çıkış yüzeyinde bulunan bir alıcı için yapılmıştır.