Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Aerobik çamur stabilitesinin incelenmesi

Investigation of aerobic granular sludge

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 282761 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aerobik granülasyon prosesi aktif çamur prosesinin bazı dezavantajları nedeniyle yeni bir teknoloji olarak geliştirilmiştir Aerobik granülasyon prosesi kompakt ve güçlü mikrobiyal yapıya, iyi çökelme özelliğine ve yüksek çamur yaşına sahip olması bakımından aktif çamur proseslerine üstünlük sağlamaktadır Böylece, atıksu arıtımında aerobik granül çamur sistemi aktif çamur sistemlerinden daha az yer kaplamaktadır Aerobik açlık, atıksu kompozisyonu, çamur yaşı, çöktürme süresi, aşı çamuru, reaktör konfigürasyonu, kesme kuvveti, +2 değerlikli metal iyonlarının varlığı gibi işletme şartları aerobik granülasyonü etkileyen faktörlerdir Bunlardan +2 değerlikli metal iyonları aerobik granülasyon prosesinde önemli bir rol oynamaktadır Özellikle Ca2+ ve Mg2+'nin AKR'de aerobik granülasyonu arttırdığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur Sisteme verilen +2 değerlikli iyonların EPS'deki negatif yüklü bölgelere tutunarak bir köprü görevi gördüğü ve granülasyonu arttırdığı gözlemlenmiştir Literatürde Fe2+'nin floküler çamur üzerine etkilerini araştıran çalışmalar olmasına rağmen Fe2+'nin aerobik granülasyon üzerine etkilerini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır Bu çalışmanın amacı, Fe2+'nin aerobik granül çamur oluşumu ve stabilitesi üzerine etkilerinin incelenmesidir Bu amaçla çalışma kapsamında, Fe2+ ilave edilmeyen kontrol reaktörü ve 10 mg Fe2+/L Fe2+ ilave edilen reaktör aynı işletme koşullarında 270 gün boyunca işletilmiştir Bu iki reaktörde elde edilen aerobik granüller, oluşum hızları, stabiliteleri ve yapılarının yanısıra; sistemlerin işletilmesi sonucu elde edilen organik madde ve nutrient giderim verimleri açısından da karşılaştırılmıştır Bu çalışma, Fe2+ ilavesinin, daha stabil granüllerin oluşumunu desteklemesinin yanısıra nutrient giderimini de iyileştirdiğini göstermiştir Fe2+ ilave edilmeyen ve edilen reaktörlerde ilk granüllerin oluşumu aynı sürede gerçekleşmiş olmasına rağmen; oluşan granüllerin boyutunda ve morfolojisinde belirgin farklılıklar gözlenmiştir Fe2+ ilave edilen reaktörde olgun granüller 20 günde elde edilmiş ve işletme koşullarının değişimine bağlı bozulma periyodu dışında, stabil olarak kalmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aerobic granulation process was developed as an innovative technology due to the several drawbacks of activated sludge processes Aerobic granulation process has advantages such as having a compact and strong microbial structure, good settling properties, high biomass retention time compared with activated sludge process Thus, aerobic granulation process requires less area than activated sludge processes in wastewater treatment The operation conditions such as aerobic starvation, feed composition, solid retention time, settling time, seed sludge, reactor congfiguration, shear force and presence of the diavalent metal ions affect the aerobic granulation process In these factors, diavalent metal ions play an important role in the process of aerobic granulation The researches showed that especially Ca2+ and Mg2+ promote the aerobic granulation in SBR Divalent cations participate in bridging of negatively charged sites on the EPS and promote the granulation The effects of the Fe2+ on the floculated sludge have been investigated but there is not any researches about the effect of Fe2+ on aerobic granular sludge The aim of this study is to investigate the effects of Fe2+ on the formation and stability of aerobic granular sludge In this context the control reactor without Fe2+ addition and the reactor with 10 mgFe2+/L of Fe2+ addition were operated at the same operational conditions during 270 days The aerobic granules obtained in these two reactors were compared for the formation, stability and structure of granular sludge together with the removal efficiencies of organic matter and nutrient The study showed that the Fe2+ addition supported the formation of stabil granular sludge and also improved the removal of nutrient The formation of granul sludge in both of the reactors was achieved at the same time but, the granules presented the different characteristics in size and morphology ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.