Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

Aeroservoelastic analysis and robust controller synthesis for flutter suppression of air vehicle control actuation systems

Hava aracı kontrol tahrik sistemlerinin aeroservoelastik açıdan incelenmesi ve çırpıntı bastırma için dayanıklı kontrolcü sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181017 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Equation Chapter 1 Section 1ABSTRACTAEROSERVOELASTIC ANALYSIS AND ROBUST CONTROLLERSYNTHESIS FOR FLUTTER SUPPRESSION OF AIR VEHICLECONTROL ACTUATION SYSTEMSAKMEŞE, AlperPh.D., Department of Mechanical EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Bülent E. PLATİNCo-Supervisor: Dr. Mutlu D. CÖMERTJune 2006, 411 pagesFlutter is one of the most important phenomena in which aerodynamicsurfaces become unstable in certain flight conditions. Since the 1930?smany studies were conducted in the areas of flutter prediction in designstage, research of design methods for flutter prevention, derivation andconfirmation of flutter flight envelopes via tests, and in similar subjects foraircraft wings. With the use of controllers in 1960?s, studies on the activeflutter suppression began. First the classical controllers were used. Then,with the improvement of the controller synthesis methods, optimalcontrollers and later robust controllers started to be used. However, thereare not many studies in the literature about fully movable control surfaces,commonly referred to as fins. Fins are used as missile control surfaces,and they can also be used as a horizontal stabilizer or as a canard inaircraft. In the scope of this thesis, controllers satisfying the performanceand flutter suppression requirements of a fin are synthesized andcompared. For this purpose, H2, Hinf, and mu controllers are used. A newflutter suppression method is proposed and used. In order to assess theperformance of this method, results obtained are compared with theresults of another flutter suppression method given in the literature. For thepurpose of implementation of the controllers developed, aeroelastic modelequations are derived by using the typical section wing model with thinairfoil assumption. The controller synthesis method is tested for aeroelasticmodels that are developed for various flow regimes; namely, steadyincompressible subsonic, unsteady incompressible subsonic, unsteadycompressible subsonic, and unsteady compressible supersonic.Keywords: Aeroservoelasticity, Aeroelasticity, Robust Controller Synthesis,Flutter Suppression, mu-method Flutter Analysis.

Summary:

Equation Chapter 1 Section 1ÖZHAVA ARACI KONTROL TAHRİK SİSTEMLERİNİNAEROSERVOELASTİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE ÇIRPINTIBASTIRMA İÇİN DAYANIKLI KONTROLCÜ SENTEZİAKMEŞE, AlperDoktora, Makina Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent E. PLATİNOrtak Tez Yöneticisi: Dr. Mutlu D. CÖMERTHaziran 2006, 411 sayfaÇırpıntı aerodinamik yüzeylerde bazı uçuş koşullarında oluşankararsızlıkların en önemlilerinden biridir. Uçak kanatlarındaki çırpıntınıntasarım aşamasında öngörülmesi, çırpıntının önlenmesi için gereklitasarım yöntemlerinin araştırılması, çırpıntı uçuş zarfının testlerlebelirlenmesi ve doğrulanması ve benzeri konularda 1930'lardan beri birçok çalışma yapılmıştır. Kontrolcülerin 1960'lardan itibaren kullanılmasıylaçırpıntının aktif olarak bastırılması ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır.Başlarda klasik kontrolcüler kullanılırken, kontrolcü tasarım yöntemlerininilerlemesi ile birlikte optimal kontrol yöntemleri ve daha sonra gürbüzkontrol yöntemlerinin kullanılmasına başlanılmıştır. Ancak literatürdetamamı hareketli kontrol kanatları ile ilgili fazla çalışma bulunmamaktadır.Tamamı hareketli kontrol kanatları, füze kontrol yüzeylerinde kullanıldığıgibi, uçakların yatay dümenlerinde ya da bağımsız ön kontrolkanatçıklarında da kullanılabilmektedir. Bu tez kapsamında hareketlikontrol kanatlarının başarım ve çırpıntı bastırma gereksinimlerini sağlayankontrolcüler tasarlanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu amaçla H2, Hinf ve mukontrolcüleri kullanılmıştır. Çırpıntının bastırılması için yeni bir yöntemönerilerek denenmiştir. Yöntemin başarısının değerlendirilmesi için buyöntemle elde edilen sonuçlar literatürde bulunan başka bir yöntemkullanılarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Geliştirilenkontrolcülerin uygulamada kullanımı amacıyla, aeroelastik modeldenklemleri tipik kanat kesit modeli için ince kanat kabulü ile türetilmiştir.Kontrolcü tasarım yöntemi, durağan sıkıştırılamaz ses altı akış, durağanolmayan sıkıştırılamaz ses altı akış, durağan olmayan sıkıştırılabilir ses altıakış ve durağan olmayan sıkıştırılabilir ses üstü akış gibi çeşitli akışkoşullarında geliştirilmiş aeroelastik modeller için denenmiştir.Anahtar Kelimeler: Aeroservoelastisite, Aeroelastisite, Gürbüz KontrolcüTasarımı, Çırpıntı Bastırma, mu-yöntemiyle Çırpıntı Analizi.