Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı

Afektif bozuklukların lityuma yanıtında olaya ilişkin potansiyellerin özellikleri

Event related potential (ERP) correlates of lithium responsiveness in affective disorder

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103211 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş Lityuma yanıt öngörücülerinin kullanılması gereksiz ilaç kullanımını, yan etkilerin riskini, hastaneye yatışların ve yinelemelerin sıklığını azaltabilir Elektrofizyolojik yöntemlerde dahil olmak üzere, bazı biyolojik ve klinik değişkenler lityuma yanıtı öngörebilmek için önerilmiştir Bu çalışma, koruma sağaltımının erken döneminde, lityuma yanıt gruplarım birbirinden ayırt edebilen elektrofizyolojik değişkenleri araştırmayı amaçladı Yöntem Denekler İstanbul Tıp fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Duygudurum Biriminden izlenen hasta grubu içinden seçildi Lityuma yanıt şekli kesin olarak belirlenmiş hastalar çalışmaya alındı 31 İkiuçlu I bozukluk hastasının, sosyodemografik ve klinik özellikleri, işitsel ve görsel uyarılmış potansiyellerinin ve işitsel oddball' in cevaplan analiz edildi Sonuçlar Lityuma yanıtsız ve yanıtlı her iki grubunda, klinik ve sosyodemografik özellikleri arasında bir fark bulunmadı En önemli elektrofizyolojik bulgu, lityum kullanımından bağımsız olarak, lityuma yanıt grupları arasındaki P300 farklılığıydı Lityuma iyi yanıtlı grupta P300 latanslan frontal bölgelerde daha kısa, CZ ve P3' de daha uzun bulundu ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Introduction The use of response predictors for lithium prophylaxis can reduce unnecessary medication, the risks of side effects, the frequency of hospitalization and recurrences Some biological and clinical variables were suggested for response prediction in lithium prophylaxis, including electrophysiological ones This study aimed to investigate electrophysiological variables capable to differentiate lithium response groups, in the early period of prophylaxis Method The subjects were chosen from the cohort of our lithium clinic in the department of psychiatry mood disorder unit Patients with a well-decided response profile were included We analyzed the sociodemographical and clinical characteristics, auditory and visual evoked potentials and auditory oddball responses of 31 bipolar I patients ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.