Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (1998) ile Eurocode 8'in çelik yapılar için proje uygulamalı karşılaştırılması

Project applied comparison of the Turkish specifications for building in earthquake regions (1998) and eurocode 8 with respect to steel buildings

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100985 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK (1998) İLE EUROCODE 8'İN ÇELİK YAPILAR İÇİN PROJE UYGULAMALI KARŞDLAŞTHULMASI ÖZET Master tezi olarak sunulan bu çalışmada, 1998 Türk Deprem Yönetmeliği ile Eurocode 8 ( : Yapıların Depreme Dayanıldı Olarak Tasarımı ) birbirleriyle karşılaştırılmış ve iki yönetmelik çelik bir binanın karşılaştırmalı dizaynına uygulanmıştır. Altı bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü konu, amaç ve sınırların tarifini kapsamaktadır. İkinci bölüm, Eurocode 8 ve Türk Deprem Yönetmeliği 'nde değinilen genel kavram, dizayn prensipleri ve yapısal düzenlilik kavramlarının karşılaştırılmasına ayrılmıştır. Yapının beklenen depremsel performansı ve güvenilirliğinden ve zemin koşullarından bahsedildikten sonra, deprem yükleri bu iki yönetmeliğe göre tanımlanmıştır. Üçüncü bölüm, yapıların depreme dayanıklılık için analiz sürecini anlatır. Yapının modellenmesi ve analiz metodunun seçilmesi ortaya konduktan sonra, iki temel statik ve dinamik metod tanımlanmıştır. Her iki yöntem de ikinci mertebe etkilerin belirlenmesi ve önceden kestirilebilen göçme mekanizmasının önlenmesi için değişik hesap ve kontrol adımlarını gerektirmektedir. Dördüncü bölümde, çelik yapılar için özel tasarım kuralları açıklanmıştır. Bileşik eğilme ve akmaya maruz çelik kesitler için iç kuvvet- şekil değiştirme bağıntısı ortaya konulmaktadır. Değişik yapısal sistemler için davranış faktörleri tablo ve formüller şeklinde verilmiştir. Daha sonra yapısal elemanların süneklik ve dayanımı için iki yönetmelikteki öngörüler birbirleriyle karşılaştınlmıştır. Beşinci bölümde, iki yönetmelik, basit çelik bir yapının eşdeğer statik dizayn metodu kullanılarak, karşılaştırmalı dizaynı için uygulanmıştır. Binanın yapısal analizi SAP90 bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bölümün sonunda, hesap sonuçlan arasındaki sayısal farklar yardımıyla, iki kod arasındaki sayısal ayran açığa kavuşturulmuştur. Son bölümde, çalışmanın ana özellikleri ve sayısal sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. xm

Summary:

PROJECT APPLIED COMPARISON OF THE TURKISH SPECIFICATIONS FOR BUILDINGS IN EARTHQUAKE REGIONS (1998) AND EUROCODE 8 WITH RESPECT TO STEEL BUILDINGS SUMMARY In this study, which is presented as a Master of Science Thesis, 1998 Turkish Earthquake Specifications and Eurocode 8 ( : The Design Rules For Earthquake Resistant Buildings ) are compared with each other and the two codes are applied to the comparative design of a steel building. The first chapter of the study, which is composed of six chapters, covers the description of the subject, aim and the scope. The second chapter is devoted to the comparison of general concept, design principles and structural regularity concepts mentioned in Eurocode 8 and in Turkish Specifications. After stating expected seismic performance and reliability of the structure and ground conditions, the earthquake loads are defined with regard to these two codes. The third chapter presents analysis procedure of structures for earthquake resistance. After introducing modelling of structure and choosing analysis method, two major static and dynamic methods are described. Both of the methods involves different calculation and control steps in order to determine the second order effects and to prevent the foreseeable collapse mechanism. In the fourth chapter, specific design rules for steel buildings are explained. The internal force- deformation relationship for steel sections subject to combined bending and yielding is introduced. Behaviour factors are given for different structural systems in forms of tables and formulae. Then provisions for ductility and rigidity of structural elements in two codes are compared with each others. In the fifth chapter, the two codes are applied to the comparative design of a simple steel building by using equivalent static design method. The structural analysis of the building is performed by using SAP90 computer program. The numerical distinction between the two codes is made clear by presenting the differences between the computational results at the end of the chapter. In the last chapter, the main characteristics of the study and evaluation of the numerical results are presented. XIV