Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik - Eurocode 8 ve Ts648 - Eurocode 3'ün genel ilkeler hesap metodları açısından karşılaştırılması

Comparison between Turkish code of disaster area building regulations and Eurocode 8, and between Ts648 and Eurocode 3, in the aspects of general principles and calculation methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK - EUROCODE 8 VE TS648-EUROCODE 3'ÜN GENEL İLKELER VE HESAP METOTLARI AÇISINDAN KARŞDLAŞTTRDLMASI ÖZET Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de deprem hareketinin doğru bir şekilde modellenmesi son derece önemlidir. Yapıların deprem hesabı için Bayındırlık ve îskan Bakanlığının hazırlamış olduğu Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kuUamlmaktadır. Bu tezde önce mevcut deprem yönetmeliği ile CEN'in hazırlamış olduğu Eurocode 8 teorik olarak karşılaştırılıp, daha sonra 4 katlı çelik bir yapının her iki deprem yönetmeliğine göre sayısal çözümü yapılarak elde edilen sonuçlara göre TS 648 ve Eurocode 3 uyarınca boyutiandmhp sayısal karşılaştırılması yapılmıştır. Teorik bakımdan karşılaştırma yapılırken her iki deprem yönetmeliği öncelikle zemin koşulları, deprem hareketinin tanımı, uyulacak kriterler gibi temel kavramlar bakımından karşılaştinlmıştir. Daha sonra yapıların depreme karşı dayanıklı tasarlanabilmesi için yapılarda uyulması gereken tasarım koşulları belirtilip, yapının analizi için kullanılabilecek çeşitli hesap metotlarına değmilmiştir. Son olarak deprem yönetmelikleri, çelik yapılar için uyulması gereken temel tasarım kuralları bakımından karşılaştırılmıştır. Taşıma sınır durumu, kullanılabilirlik sınır durumu, kesit sınıflan, kesitin basınç dayanımı, eğilme dayanımı, burkulma dayanımı gibi yapının boyutlandırılmasına ilişkin temel kurallar Bölüm 5 ve Bölüm 6'da ayrı ayn açıklanarak anlatılmıştır. Yapının sayısal çözümünde Sap 2000 programı kullanılmıştır. Bina uygun bir şekilde Sap 2000 programında modellenmiş, her iki deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapının dinamik analizi yapılarak kesit zorları elde edilmiştir. Elde edilen kesit zorlarına göre yapı TS 648 ve Eurocode 3 'e göre boyutlandırılmıştır. Sonuç bölümünde yönetmeliklerin arasındaki farklar ve benzerlikler belirtilerek, sayısal hesaplardan elde edilen bilgiler irdelenmiştir. xn

Summary:

COMPARISON BETWEEN TURKISH CODE OF DISASTER AREA BUILDING REGULATIONS AND EUROCODE 8, AND BETWEEN TS648 AND EUROCODE 3, IN THE ASPECTS OF GENERAL PRINCIPLES AND CALCULATION METHODS SUMMARY It's really important to model seismic action properly in Turkey, which is in earthquake region. To make the earthquake calculations of buildings, "Regulations About The Buildings in Disaster Areas" which is prepared by "The Ministry of Public Works and Settlement" is used. In this thesis; first, current earthquake codes are compared theoricaUy to Eurocode 8 which is prepared by CEN, then a four floor steel building analyzed numerically in respect of both earthquake codes, leading to a numerical comparison between the two dimensioning made using TS 648 and Eurocode 3. During the theorical comparison, first the both regulations are compared about ground conditions, the definition of the seismic action and compliance criteria. Then, the designing conditions to make the buildings resistant to earthquakes are explained, mentioning various calculation methods to be used in the analysis of the building. Eventually, earthquake codes are compared according to the main design rules for the steel buildings. The main rules related to the dimensioning of the building, like ultimate limit state, serviceability limit state, section classes, and section resistance to pressure, bending and buckling, are explained separately in Parts 5 and 6. SAP 2000 is used in the numerical analysis of the building. It is modeled properly in SAP 2000 and section forces are obtained with the dynamic analysis of the building in respect of both earthquake codes. According to these section forces, the building is dimensioned using TS 648 and Eurocode 3. In the resulting part, the differences and similarities between different codes are mentioned and the information coming from the calculations is discussed. xni