Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Kamu Yönetimi Bilim Dalı

Afet yönetimi: Cumhuriyet dönemi afet yönetimi mevzuatı ve uygulaması

Disaster management: Disaster management legislation and application of the republican period

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 324991 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde afetler doğal veya insan kaynaklı meydana gelişine bakılmaksızın insanları ve canlıları artan oranda risk altında bırakmaktadır. Zararları açısından ise şehirleşmenin beraberinde getirdiği nüfus artışıyla çok büyük felaketlere yol açmaktadır.Doğal afetlerin zararlarının azaltılması maksadıyla, afet öncesi risk yönetimi ve afet sonrası kriz yönetimini içeren afet yönetiminin en iyi şekilde yönetilme gereksinimini ortaya çıkarmaktadır.Gelişen Teknolojiye ve şehirleşmeye bağlı olarak artan ve değişiklik gösteren afetlere paralel olarak afet yönetim sistemide her geçen gün olumlu şekilde gelişmektedir.Doğal afetlerin toplum üzerindeki kalıcı zararları Türk afet yönetim sisteminde yapılan hukuki düzenlemelerle uygulamaya dönüştürülerek azaltılmaya çalışılmaktadır.Bu çalışmada Türkiye'nin deprem geçmişi çıkarılmış ve bunlara yönelik alınan tedbirleri incelemiştir. Özellikle 1999 Marmara Depremi'ni konu edilmiş olan bu araştırmada depremlere yönelik mevzuat yığınını gözler önüne sermiş ve 1999 sonrası yapılan Afet Yönetimi uygulaması incelemiştir.Genel anlamda doğal afetler hakkında bilgiler sunulan bu çalışma, afet yönetimi-kriz yönetimi ve bunların Türkiye özelinde 1999 sonrası nasıl ele alındığını açıklamıştır. Bu süreçte çıkarılan hukuki düzenlemeler ile örgütlenme düzeyinde neler yapıldığı konu edinilmiştir.Anahtar Kelimeler1.Afet2.Afet yönetimi3.Afet yönetim sistemi,4.Türk afet yönetim sistemi.

Summary:

Today, disasters,natural or manmade, put humans and living beingsat risks. In terms of losses brougt about by urbanization, population growth leads to very large disasters.Mitigation of natural disasters, in order also contains pre-disasters risk management and post-disasters crisis management need to find out the best way of disaster management.Due to increasing urbanizationand advances in technology, disaster management systems show paralel development with each passing day.Permanent losses caused by natural disasters on societyare aimed to reduce with legal arrangements made in the Turkish system.In this study, Turkey?s history and precautions taken against them were investigated. In particular Marmara Eartquake in 1999 which is the subject of this study revealed the stack of legislation to eartquakes and Disaster Management applications were made after 1999.In general, this study provided information on natural disasters, disaster management-crisis management and how they have been tackled in the case of Turkey after 1999 were described. What made this process was discussed at the level of organizations with legal regulations issued.Key Words1.Disaster,2.Disaster,3.Disaster management systems,4.Turkish disaster management system.