Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Afet yönetimi kapsamında deprem açısından Japonya ve Türkiye örneklerinde kurumsal yapılanma

Instituonal structure in Japon and Turkey from point of view earthquakes in the disaster management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 160148 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Afet yönetimi, günümüze özgü yeni bir kavram ya da bir konu olmayıp, özellikle doğal afetler konusu insanlık tarihinin çok eski bir problemini oluşturmaktadır. Deprem, su baskını gibi doğal afetler ile mücadele edilmesi, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Deprem gibi doğal afetlerin, yoğun insan yerleşimine sahip kentsel alanlarda olması durumunda, sonuçlan daha büyük önem kazanmaktadır. Doğal afetlerin yol açtığı sonuçların, afete hazırlık düzeyine doğrudan bağlı olması, konunun kendine özgü ayrı bir yönünü oluşturmaktadır. Bir yerleşim yerinin doğal afetlere maruz bir bölgede olup olmaması yanında, bu yerleşim yerinde doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmış olup olmaması da, doğal afetlerin verebileceği yıkıcı sonuçlan etkilemektedir. Bu yüzden doğal afetler konusu, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insan yerleşimleri için en önemli konulardan biri olmaya devam edecektir. Afet yönetiminin taşıdığı bu büyük önem, kurumsal yapılanmanın afet yönetimi kapsamında sahip olduğu can alıcı denge işlevi ve Japonya'nın afet yönetimi konusunda haklı olarak üstlendiği öncü rolü nedenleriyle; Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı tez çalışmasında, "Afet Yönetimi Kapsamında Deprem Açısından Japonya ve Türkiye Örneklerinde Kurumsal Yapılanma" başlıklı konu incelenmiştir. Tez çalışması kapsamında, yeterli bir afet yönetiminin tesis edilmesi için öncelikli konuların sınırlarının çizilmesine çalışılmıştır. 393Türkiye'de afet yönetiminin tam anlamıyla tesis edilebilmesi için öncelikle doğal afetler arasında birinci sırada yer alan deprem tehlikesinin doğru bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Tez çalışması dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Afet Yönetimi başlığından oluşmaktadır. İkinci bölüm, Afet Yönetimi Kapsamında Deprem Açısından Japonya'da Kurumsal Yapılanma başlığından oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, Afet Yönetimi Kapsamında Deprem Açısından Türkiye'de Kurumsal Yapılanma başlığından oluşmaktadır. Dördüncü bölüm; İstanbul Örneği ve Alan Çalışması başlığından oluşmaktadır. 394

Summary:

ABSTRACT Disaster management isn't a new concept or subject today; especially the subject of the natural disasters is very old problem in human history. To Struggle the natural disasters such as earthquake and flooding is as old as human history. The natural disasters like an earthquake, when it occurs in urban areas which have a density of human settlement, the results become more important. The fact that the results of the natural disaster depends on the level of the preparedness to the disasters is special to the different characteristic of the subject. In addition, whether or not the settlement area is located in the natural disasters-prone region, whether the necessary measures are provided in response to the natural disasters in the settlement areas affects the destructive results which can be caused by the natural disasters. That's why the subject of the natural disasters will continue to be one of the most important subjects in the future like in the past and nowadays. The subject titled "Institutional Structure in Japan and Turkey from Point of View Earthquakes in The Disaster Management" has been reviewed in the Urban and Environmental Sciences Doctorate Programme Thesis Study since the causes that the disaster management has great importance, institutional structure has a vital balance function in the disaster management and Japan has a leading role deservedly. In the scope of the thesis study, in order to build efficient disaster management, it has been tried to draw the borders of the priority subjects. In Turkey, in order to build the disaster management perfectly, before all else earthquake danger placed first order in the natural disasters should be revealed correctly. 395The thesis study is comprised of four main sections. First section consists of the headline, "The Disaster Management". Second section consists of the headline, "Institutional Structure in Japan from Point of View Earthquakes in the Disaster Management". Third section consists of the headline, "Institutional Structure in Turkey from Point of View Earthquakes in the Disaster Management". Fourth section consists of the headline, "The Example of Istanbul and Field Work". 396