Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

Afet yönetiminde triyaj alanı olarak ilköğretim okullarının değerlendirilmesi ve Beşiktaş ilçesi uygulama çalışması

Evaluation of primary schools as triage area in disaster management and implementation study on Beşiktaş district

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292008 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, afet yönetimi sürecinde rol alan ilgili kurum ve kuruluşların etkinlikleri araştırılmış; Türkiye için olması gereken öneri çalışma grupları tanımlanmıştır. Afet sonrası acil sağlık organizasyonu ve triyaj yapılanması incelenmiş, ihtiyaçların mekân gereksinimleri tanımlanmıştır. İlköğretim okullarının afet sonrası acil sağlık müdahale organizasyonunda triyaj alanı olarak kullanılabilmesinin nedenleri üzerinde durulmuş, örneklem alanı olarak seçilen Beşiktaş ilçesinde bulunan ilköğretim okulları nüfus, fiziksel etmenler ve ulaşım olarak üç başlık altında değerlendirilerek triyaj alanı uygunlukları incelenmiştir. Çalışmanın meydana getirdiği nüfus, fiziksel ortam ve ulaşım olanaklarını irdelediği bağıntılar sayesinde alanın kent ile olan ilişki seviyesi araştırılmıştır. Bu bağlamda ilköğretim okullarının ya da diğer yapıların, nüfus etmeni, alanın fiziksel özellikleri doğrultusunda triyaj alanı olabilme koşullarının değerlendirilmesi ile ulaşım başlığı altında kente bağlandığı noktaların sayısal değerlerinin dikkate alındığı değerlendirme sistemiyle; başka bölgelerdeki triyaj alanı belirleme çalışmalarına da uygulanabilir bir model oluşturmaktadır.

Summary:

In this study; the disaster management and its phases were investigated. Administrative organization of the competent authorities in disasters in Turkey and tasks are examined adressing to the relevant legislation. Also health organization in disaster management has been talked about, disaster management-related administrative structures in Turkey were investigated. By identifying the city's major points in the organization of emergency health intervention, the stiation in Istanbul is investigated. Then information about the triage, triage concept in medical area and its physical space requirements are ezpalined. The properties of the chosen areas as triage area and their help after disaster are investigated. Major searching area; the reasons and necessity to choose the primary schools as a triage area; is discussed to create a ground for different issues in disaster management and feasibility in different areas. The study done to add a new point to the developenets about disater management health organizations and to reveal the potential of regions on the issue of disaster management.