Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı

Afetlere yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetler

Social assistances and social services for disasters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361831 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afetler tarihten günümüze insanoğlunun karşılaştığı en büyük sorunlar arasındadır. Gerek doğal gerekse insan kaynaklı olsun fiziki, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olabilmektedirler. Bu çalışmada genel olarak afetlerin yol açtığı ortak sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen sosyal yardım ve hizmet müdahaleleri, özel olarak ise ülkemizde en fazla zarara yol açan afet türü olan depremler sonrası gerçekleştirilen müdahaleler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Türkiye'de ve dünyadaki yasal mevzuat ve kurumsal yapı incelenerek, Türkiye'nin afetlere yönelik müdahale anlayışındaki değişim ve sonuçları 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrası gerçekleştirilen sosyal yardım ve hizmet uygulamaları bağlamında karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Anahtar Sözcükler: Deprem, Afet Yönetimi, Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet

Summary:

Disasters are one of the biggest problems that humans have encountered throughout history. Whether natural or man-made, they may cause physical, economic and social destruction. In this study, the common problems caused by disasters, on the one hand, and social assistances and social services performed in Turkey and in the world, on the other, will be elaborated. Specifically, the relief programs that are initiated after earthquakes as the most devastating disaster type in our country will be emphasized. In this context, the legal framework and institutional structure in Turkey and in the world will be examined and the changes and the outcomes of the understanding of Turkey's relief programs will be investigated by comparatively analyzing the social assistance and social services applications after the Marmara Earthquake that took place on August 17th, 1999 and the Van Earthquake that happened on October 23rd, 2011. Keywords: Earthquake, Disaster Management, Social Assistance, Social Service