Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Affektif bozukluklarda gece yeme sendromunun sıklığı ve ilişkili klinik özellikleri

The frequency of night eating syndrome in affective disorder patients and related clinical features

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445282 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Yeme bozukluğu eştanılı, ikiuçlu bozukluk hastalarında kilo düzensizliği, depresif dönem ve yineleme, psikiyatrik eştanının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Çalışmamız ikiuçlu bozuklukla, gece yeme sendromu (GYS) birlikteliğini klinik özellikleri ile birlikte inceleyen literatürdeki ilk çalışmadır. Bu çalışma ile ikiuçlu bozukluk hastalarında GYS'nin sıklığını, ikiuçlu bozukluğun klinik özellikleri ile GYS'nin ilişkisini ve GYS'nin obeziteye katkısını araştırmayı hedefliyoruz. Yöntem: Çalışmamıza polikliniğimizden takip edilen DSM-V kriterlerine göre ikiuçlu bozukluk tanılı, ötimik durumdaki 63 hasta alınmıştır. Hastalarla klinik görüşme yapılarak ikiuçlu bozukluk tanısı doğrulanmış ve yeme bozuklukları ile diğer psikiyatrik rahatsızlıklar bakımından değerlendirilmiştir. Sosyodemografik veri formu, araştırmacı tarafından hastalarla görüşme yapılarak, "Gece Yeme Anketi" ve "Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği" ise hastalar tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Çalışmamız sonucunda, ikiuçlu bozukluk hastalarında %19,04 oranında GYS eşlik ettiği bulundu. Hastalarda manik, hipomanik ve depresyon ataklarının görülme sıklığı, geçirilen atakların süresi, toplam atak sayısı açısından, kalıntı şikayetlerin varlığı, hastaneye yatış sayısı gibi klinik seyir özellikleri bakımından, GYS eşlik etmesi yada etmemesi durumuna göre anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Melankolik depresyon atağı geçirmiş olanlarda GYS'ye anlamlı olarak daha sık rastlandı (p=0,016<0,05). GYS tanılı ikiuçlu bozukluk hastalarında, kilo (p=0,005<0,05), VKİ (p=0,000<0,05), bel çevresi (p=0,009<0,05), bugüne kadar sahip oldukları en yüksek kiloları (p= 0,008<0,05) gibi obezite ile ilişkili özelliklerin ortalamaları, GYS olmayanlara göre anlamlı olarak daha fazla olduğu bulundu. Sonuç: İkiuçlu bozukluk hastalarında GYS'nin oldukça sık birlikte görülebildiği ve bu durumun hastaları obezite açısından daha riskli hale getirebileceği gözükmektedir. Anahtar Kelimeler: İkiuçlu Bozukluk, Bipolar Bozukluk, Gece Yeme Sendromu, Obezite, VKİ İletişim Adresi: [email protected]

Summary:

Introduction: In bipolar disorder patients, comorbid eating disorders may cause obesity or conversely, in eating disorder patients, comorbid bipolar disorder may cause treatment resistance. Among the bipolar disorder patients with a comorbid eating disorder, weight fluctuations, numbers of the depressive episodes and relapse risk of depressive episodes, risk of suicide and psychiatric comorbidities were shown to be more. Our study is the first research in the literature which examine the comorbidity of the bipolar disorder and night eating syndrome(NES) with their clinical features. Our aim is to investigate the frequency of NES in bipolar disorder patients, relation of the clinical features of bipolar disorder and NES, and contribution of NES to obesity in bipolar disorder patients. Method: 63 patients who have been followed in our policlinics with bipolar disorder diagnosis and were in euthymic state were included to our study. By a clinical interview bipolar disorder diagnosis was confirmed and the patients were evaluated in terms of eating disorders and other psychiatric disorders. The researcher performed the sociodemographic data form by using face to face interview method, "nigh eating questionnaire" and "eating disorders examination questionnaire" were filled by the patients. Results: According to the results of our study, among the patients with bipolar disorder, %19.04 was accompanied by NES. No significant differences were found between the bipolar patients with or w/o NES in terms of clinical characteristics such ad the frequency of the manic/hipomanic/depressive episodes, the duration of the episodes, the total number of the previous episodes, the number of hospitalizations, presence of the residual symptoms (p>0.05). NES was significantly more common within the patients who had a melancholic depressive episode (p=0.016<0.05) the mean values of the properties associated with obesity like weight (p=0.005), BMI (p=0.000<0.05), waist circumference (p=0.009<0.05), the highest weight until today (p<0.08) was found to be higher among the patients with NES than the patients w/o NES. Conclusion: NES has been found to be quiet common among the patients with bipolar disorder and this situation may increase the risk of the obesity. Keywords: Bipolar disorder, night eating syndrome, obesity, BMI Contact Information: [email protected]