Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Afgan-Tacik havzasının Afganistan sınırları içerisinde kalan bölümünün petrol jeolojisi açısından değerlendirmesi

Petroleum geology evaluation of the divided Afghan-Tajik basin with the Afghanistan border

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Afgan-Tacik Havzası'na ait Eosen yaşlı Suzak Formasyonu'nun petrol potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır Eosen yaşlı Suzak Formasyonu Afgan-Tacik Havzası'nda Buhara Formasyonu'nun üzerinde uyumlu olarak bulunmaktadır Bu formasyon Tacikistan ve Özbekistan'da petrolün ana kayası olarak tespit edilmiştir Ancak Afganistan'da bu formasyon üzerine araştırmalar yıllardır devam etmektedir Dolasıyla bu formasyonun ana kaya olabilme kapasitesini açıklamak için organik petrografik ve organik jeokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir Suzak Formasyonu'na ait yüzey örneklerinin ortalama toplam organik karbon içeriğinin ortalama %1 3'dür Sadece iki örneğin toplam organik madde değeri %13 9 ve 19 7 olduğu görülmüştür Bu durum kayaların petrol üretmi için yeterli organik madde miktarına sahip olduklarını göstermektedir Piroliz analizinden (Rock-Eval) elde edilen Tmax değerine göre Suzak Formasyonu (435-465°C) olgunlaşmamış-çok olgun arasında yorumlanabilir Organik madde, II ve III tip kerojene sahiptir Organik madde termal olarak olgunlaşmış olup birimin petrol üretim alanında olduğu görülmektedir Piroliz analizleri Suzak Formasyonu çamurtaşları, yüzey örneklerinin doğal gaza eğimli ve III tip kerojen içerdiğini göstermektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the source rock potantial of the Organic-rich Eocene-age Suzak Formation was investgated This Formation belongs is located in Afghan-Tajik basin in the northern Afghanistan Suzak Formation conformably overlies the Bukhara Formations In Tajikestan and Ozbekistan this formation has proven to be petroleums source rock, but in Afghanistan geologists have been investingating the Organic-rich Eocene-age Suzak (also called Givar) mudstone for many years in other to prove its potential of the bed rock To understand the capacity of this formation organic petographic and organic geochemical analyzes of the bed rock was carried During the organic petrographic and organic geochemical analysis many samples of crude oil, natural gas, and source rock were collected from wells, fields, and outcrops in northern Afghanistan to correlate with crude oil and natural gas of postulated source rocks The Total Organic Carbon (TOC) content of Suzak mudstone outcrop samples is generally low, averaging approximately 0 4 weight percent Only two outcrop samples contain total organic carbon greater than 1 weight percent, both approximately 1 3 weight percent Two Suzak mudstone core samples have total organic matter contents of 13 9 and 19 7 weight percent, indicating that these rocks are capable of generating petroleum ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.