Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

Afganistanda okul müdürlerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre ilk ve ortaöğretim okullarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Problems encountered and solutions recomended by teachers and school principles of primary and secondary schools in afghanistan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 564810 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul müdürlerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre ilk ve ortaöğretim okullarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri amacıyla yapılmıştır. Araştırma: Birinci bölüm giriş, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın varsayımları (sayıtlılar) araştırmanın sınırlılıkları, tanımlar; ikinci bölüm, örgüt, yönetim, yönetici, eğitim yönetimi, Afganistan eğitim sistemi; üçüncü bölüm, ilgili araştırmalar; dördüncü bölüm, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin analizi; beşinci bölüm, bulgular ve altıncı bölüm, sonuç, tartışma ve önerileri olmak üzere altı başlık altında toplanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi, durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Kabil ilindeki merkez ilçelerden biri olan iki devlet okulunun müdürleri ile aynı okullarda görev yapan 4 öğretmenden ve 2 özel okul müdürü, aynı okulda görev yapan 2 öğretmenden oluşmuştur. Veriler, görüşme yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi; sonuç olarak katılımcılar, okullarda ders kitabı eksikliği bulunduğunu, ders materyallerinin dağıtımı konusunda sorunlar olduğunu, görsel ve işitsel materyaller sınırlı sayıda olduğunu, sınıflarda öğrenci sayısının fazla olduğunu, yapılan ek sınıfların standartlara uygun olmadığını, okullarda kantin vb. bulunmadığını ve bunun bir sorun olduğunu, okullarda, kültürel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için mekânlar bulunmadığını, spor dersi için gerekli alanlar oluşturulmadığını, özel okullarda ders kitabı eksikliği bulunduğunu, okulların spor dersi için gerekli alanlar oluşturulmadığını, özel okulların çoğunun kiralık binalarda hizmet vermekte olduğunu (okul olarak tasarlanmamış binalar) gibi sorunlar tespit edilmiştir ve sorunlara çözüm öneriler verilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul yönetimi, okul etkililiği, okul problemleri, okul ilişkiler

Summary:

This study, objected to identify the problems and solutions in primary and secondary schools according to the opinions of school principals and teachers in Kabul, Afghanistan. This research contains six chapter, the first chapter includes introduction, problem situation, problem statement, sub problems, assumptions of the research (hypotheses), limitations of research, definitions; second chapter, organization, administration, administrator, educational administration, Afghanistan education system; third chapter, related research; fourth chapter, research model, population and sample, data collection, data analysis; fifth chapter, the findings, and the sixth chapter, conclusions, discussions and recommendations. Qualitative research method, holistic multiple case study used in this research. Two school managers from public schools, 4 teachers from the same school and two managers from private schools, 2 teachers from the same school in Kabul city, were selected based on convenience sampling. In this research, semi-structured interview used as data collection tools. Content analysis was used to analyse the data. Analysis of research data; as the result, the participants highlighted that there is lack of textbooks in schools. The participants point out that there are problems in the distribution of course materials. Participants remark that there is a limited number of visual and audio materials. Participants stated that the number of students in the classrooms are too much. The participants point out that the additional classes are not in compliance with the standards. Participants stated there is no canteen in schools. Participants point out that there are no places in schools for performing cultural and sporting activities. Participants stated that there are no necessary fields for the sports course. Participants remark that libraries are not sufficient. Participants pointed out that most of the private schools are services in rental buildings (buildings not designed as schools). Participants in the research recommended the solution of problems. Key words: School management, school effectiveness, school problems, school relations