Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Afganistan'ın etnik yapısı ve kimlik sorunu

Ethnic structure of Aghanistan and the problem of identity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 296549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı; Afganistan etnik yapısını ve arasındaki sorunları incelemektir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası Afganistan halkı ve onlar arasında yakın tarih zaman diliminde yaşanan sorunlardır. Afganistan halkının bir Afganistanlı olarak tanıtmak ve onlar arasındaki sorunları araştırmaktır. Bu konuyu tahlil etmek için Afganistan'da coğrafyası ve tarihi geçmişini etno-dilsel yapıları ve onlar arasında meydana gelen çatışmaların nedenlerini yeterince anlaşılması ve açıklanması gerekmektedir. Bu çalışma sırasında üç temel varsayım geliştirilmiştir. Bunlar çalışmanın bulguları aşağıdaki gibidir;İlk olarak Afganistan tarihi geçmişini araştırmak, coğrafik özellikleri ve bugünkü Afganistan sınırları içindeki halkın yaşam şekli ve inançları ile ilgili temel bilgiler vermektedir. Afganistan medeniyet kavşağı olarak tarih'te adlandırılmış bugünkü halkın siyasi oluşumları da kuzey güney doğu bati olarak etnik temele dayanan oluşumlar gerçekleşmiştir.İkinci olarak Afganistan halkı hangi etnik topluluklardan oluşmaktadır onların yaşam şekilleri ortaya koymakta olup Afganistan'da yaşayan bazı etnik gruplar tam bilinmemiştir (tanıtılmamıştır) ve birçok farklı isimlerde anılmış bölünmüş etnik gruplar soyunun tek bir isme dayandığını ortaya koymaktadır.Üçüncü olarak Afganistan'da yaşayan halkın tamamı kendini ?Afğan? olarak görmemektedir. Afganistan yıllardır ulusal birliği sağlayamamıştır. Etno-dilsel mücadele devam etmekte ve halkaların gelecekte kendilerini ?Afğan? ya da ?Afganistanlı? mi olarak tanıtacak tartışma konusudur.Anahtar Kelimeler: Afganistan Etnik yapısı, Afganistan'da İç Savaş, Taliban, 11 Eylül sonrası Afganistan.

Summary:

The aim of my thesis is, investigate the ethnic body and the problems between them.It is known that there are different ethnic groups lived in Afghanistan and they had politic idea differences and fights between them in the near past.I would like to introduce the Afghanistan Public as an Afghan Citizen and research the problems between these ethnic groups.To observe the situation, it is needed to be researched and explained the geography and the history of Afghanistan, also be understood the ethno-language and the reasons of their fights.There is 3 basic hypothesis at this Project;First of all, researching the history, futures of the geography and the life style of Afghanistan is a basic information of this thesis. Afghanistan has named as the ?Civilization Circle? and now it has created a political creation as North, South, West and East ethnic groups from the Afghan Public.Secondly, According to this ethnic devision, some of this ethnic groups are never known or they have known in different names, even they are different groups and known in different names, they have mentioned in under one name only.Third and lastly, some people who live in Afghanistan, they do not consider themselves as an Afghan race. Unfortunately Afghanistan could not maintained the National Unity for years. Ethno-language problems is still continuing and it is the Debate that if the public will introduce themselve as an ethnic group of Afghan or a national pulic of Afghanistan.Key Words: Ethnic Body of Afghanistan, Domestic Fights in Afghanistan, Taliban, Afganisatan after 11 September.