Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Afşin ? Elbistan termik santrali'nin çevreye olan olası etkisinin belirlenmesi

The determination of possible effect of Afsin ? Elbistan coal power plant on the environment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı tarım toprakları üzerine Afşin ? Elbistan Termik Santralinin kirletici etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada termik santralin A ve B Üniteleri etrafında 0 ? 30 cm derinlikten 52 farklı noktadan toprak örnekleri alınmış, alınan toprak örneklerinde genel verimlik analizleri, ağır metal ve sülfat analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda toprak örnekleri altı gruba ayrılarak (Grup I, II, III, IV, V ve VI) istatistiksel açıdan değerlendirilmiş ve çevreye kirletici etki yapıp yapmadığı incelenmiştir. Gruplandırma işlemi termik santral ünitelerine göre doğu, batı, kuzey, güney doğrultusu ve ara yönler kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak sülfat ve nikel miktarının çok yüksek olduğu, toplam nikel ve toplam krom miktarının Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği değerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu yüksek nikel ve krom içeriklerinin ana materyal kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Topraklarda Fe, Cu, Zn, Cr, Pb ve SO4 gibi bazı element analizi yapılmış ama termik santral kaynaklı sadece sülfat kirliği olduğu belirlenmiştir.

Summary:

Aim of this researh determine to pollutant effect of Afsin ? Elbistan Thermal Power Plant on the environment. In this research, soil samples were taken from 52 different point around A and B Units of Thermal Power Plant from 0 ? 30 dept and general fertility analysis, heavy metal and sulfat analysis were held in these soil samples. According to results of analysis, the soil samples have been assessed statistically in six groups (Group I, II, III, IV, V, VI) and it has been analyzed whether it has pollutant effect for environment or not. Grouping has been done according to the units of thermal power plant by using the major directions East, West, North, South and minor directions. As result it has been point out that the amount of sulfat and nickel is too high and the amount of total nickel and total chromium is higher than the values of Soil Pollution Control Regulations. This high nickel and chromium content comes from parent material of soils. In soils some elements like Fe, Cu, Zn, Cr, Pb and SO4 analyzed but only sulfat pollutions determined which comes from thermal power plant.