Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Afyon Başmakçı 2 Nolu Tavukçuluk Tarımsal Kooperatifi'nin kooepratif işletmeciliği yönünden analizi

The economic analysis of Afyon Başmakçı 2 Nolu Poultry Agriculture Cooperative

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 196372 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYüksek Lisans TeziAFYON BAŞMAKÇI 2 NO'LU TAVUKÇULUK TARIMSAL KOOPERATİFİNİNKOOPERATİF İŞLETMECİLİĞİ YÖNÜNDEN ANALİZİYasemin SÜRMELİAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüTarım Ekonomisi Anabilim DalıDanışman: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİKBu çalışmada Başmakçı ve yöresindeki ortakların üretmiş oldukları yumurtaları ihale yolu ilesatan ve ortaklarına yem, viol, aşı, ekipman, civciv ve benzeri ihtiyaçları ucuz ve kaliteli birşekilde karşılayan Başmakçı 2 Nolu (Tavukçuluk) Tarımsal Kooperatifi örnek alınmıştır.Kooperatifin son on yıllık gelişmesi, ekonomik ve mali açıdan bilanço, gelir-gider tabloları veçeşitli kayıtları yardımıyla incelenmiş ve tarımsal kooperatif işletmeciliği açısından da analizetabi tutulmuştur. Araştırmada ayrıca bir zaman kesiti içerisinde kooperatifin ortakları veortakların işletmeleriyle ilgili faaliyetleri de incelenerek ortakların işletme ekonomisine olankatkı düzeyi tespit edilmiştir. Analiz sonucunda kooperatif işletmenin 2005 yılı itibarıyla1.640.000.-YTL'lik proje yatırım değeri olduğu, resmi kayıtlı 1440 ortağı bulunduğu ve buortakların da 64'ünün kooperatifle fiili olarak ilişkide olduğu belirlenmiştir. Kooperatif 2005yılında ortaklarından aldığı 140.079.008 adet yumurtayı pazarlayarak 267.624,93.-YTL' lik?brüt katma değer? yaratmıştır. Kooperatif işletmenin %75'lik bir kapasite ile çalıştığı,bölgede üretilen yumurtanın %90'nını pazarladığı belirlenmiştir. Ayrıca kooperatifortaklarının işletme dışından temin ettiği tavuk yeminin de %30'unu kooperatif teminetmiştir. Kooperatif 2005 yılında ortak üreticilerin yumurtalarını yöredeki yumurtatüccarlarından %2-5 daha fazla fiyat ödeyerek satın almış, tedarik ettiği girdilerin fiyatlarını%10-15 daha ucuz tutarak satmış ve bu oranlarda ortakların işletme ekonomisine bir katkısağlamıştır. Böylece kooperatif işletme yumurtayı toptan satarak üreticinin yumurtadankaynaklanan gelirini ortalama %15 oranında artırmıştır.2006, 125 sayfaAnahtar Kelimeler: Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği, Kooperatif İşletme, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, İşletme Analizi, Brüt Katma Değer, Kapasite Kullanım Oranı, İşletmeEkonomisi.

Summary:

ABSTRACTMSc ThesisTHE ECONOMIC ANALYSIS OF AFYON BAŞMAKÇI 2 NOLU POULTRYAGRICULTURAL COOPERATIVEYasemin SÜRMELİAnkara UniversityGraduate School of Natural and Aplied SciencesDepartment of Agricultural EconomicsSupervisor: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİKBasmakçı the 2nd (Poultry) Agricultural Cooperative who has sold the eggs by tenderreceived from its members and has provided fodder, viol, vaccine, equipment, chick andsimilar requirements was considered as a case study in this research. The last ten yearsdevelopment of cooperative was investigated from economic and financial aspects by usingfinancial statements, cost benefit tables and various other types of documents and alsoanalysed as an agricultural cooperative perspective. Besides, the relationship betweencooperatives and members as well as support of members to the cooperative and theirparticipation was also investigated in a specific time frame in this research. At the end ofanalysis, the cooperative has a project investment value of YTL 1,640,000 in 2005, officialmember of 1440, of which 64 have active relationship with the cooperative. Cooperative hasmarketing some about 140,079,008 eggs and created YTL 267,624.93 of gross value added in2005.The cooperative has been operated with a capacity of 75% and marketing of 90% eggproduced in the region. On the other hand 30% of poultry fodder which was provided out ofmember enterprises have been maintained by cooperative. Cooperative purchased eggsproduced by its members paying 2-5% higher price than the private egg merchants in theregion, sold the provided inputs with 10-15% lower price of the market price. So, as a resultof these activities the cooperative has supported their members income. Consequently, thecooperative has increased their members income about 15% by selling the eggs to wholesaledealer.2006, 125 PagesKey Words: Agricultural Cooperative Management, Cooperative Business, Balance Sheet,Income Statement, Business Anaylsis, Value Added, Rate of Capacity Use, BusinessManagement.