Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Afyon bölgesinde manda dışkı ve sütlerinden Escerichia coli 0157:H7 izolasyonu

Isolation of Escherichia coli 0157:H7 from feces and milk of water buffalo in Afyon region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 163944 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

54 ÖZET Afyon Bölgesinde Manda Dışkı ve Sütlerinden Escherichia coli 0157:H7 İzolasyonu Bu çalışmada Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Afyon iline bağlı çeşitli köylerde bulunan mandalara ait dışkı ve süt örneklerinden Escherichia coli 0157:H7 izolasyonu amaçlandı. Çalışmada mandaların rektumlarından alınan 300 dışkı örneği ve sütlerinin toplandığı kap ve tanklardan sağlanan 213 çiğ süt örneği kültürel yöntemler kullanılarak incelendi. 300 dışkı örneğinin 11'inden (% 3,6) ve 213 çiğ süt örneğinin 3'ünden (% 1,4) E. coli 0157:H7 izole edildi. İzole edilen suşların 8'inin (% 6,4) 2 yaş altındaki mandalara, 3'ünün (% 1,7) ise 2 yaş ve üzerindeki mandalara ait olduğu tespit edildi. 213 dişi mandanın 7'sinden (% 3,2) ve 87 erkek mandanın 4'ünden (% 4,5) E. coli 01 57:H7 izole edildi. Sonuç olarak, Türkiye'de ilk kez mandalara ait dışkı ve süt örneklerinden E. coli 01 57:H7 izolasyonu gerçekleştirildi. Klasik yöntemlerin gelişmiş tekniklere oranla daha ekonomik olduğu da dikkate alındığında, çalışmada kullanılan yöntemin rutin analizler için de uygulanabilirliği gösterildi. Anahtar Sözcükler: E. coli 01 57:H7, izolasyon, manda.

Summary:

55 SUMMARY Isolation of Escherichia coli 0157:H7 from Feces and Milk of Water Buffalo in Afyon Region The aim of this study was to isolate Escherichia coli 0157:H7 from feces and milk samples of water buffalo in the Ministry of Agriculture and Village Affairs Kocatepe Agricultural Institute and several villages in the city of Afyon. Threehundred feces samples taken from the rectum of buffaloes and 213 raw milk samples supplied from containers and tanks in which milk was deposited, were examined by using cultural methods. E. coli 0157:H7 was isolated from 11 (3,6 %) of 300 feces samples and 3 (1,4 %) of 213 raw milk samples. It was determined that 8 (6,4 %) of strains isolated was releated to buffaloes under 2 years old and 3 (1,7 %) was releated to buffaloes 2 years old and above 2 years old. E. coli 0157:H7 was isolated from 7 (3,2 %) of 213 female buffaloes and 4 ( 4,5%) of 87 male buffaloes. In conclusion, the isolation of E. coli 0157:H7 from feces and milk samples of water buffalo was achieved for the first time in Turkey. The practiability of method used in the study had been showed for routine analysis. Key words: E. coli 01 57:H7, isolation, water buffalo