Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Afyon ili Dazkırı ilçesinde organik ve geleneksel olarak anason ve kimyon yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı ekonomik analizi

Comparative economic analysis of organic and conventional anise and cumin production activities in Dazkırı district of Afyon province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170115 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

. ÖZET Yüksek Lisans Tezi AFYON LI DAZKIRI İLÇESİNDE ORGANİK VE GELENEKSEL OLARAK ANASON VE KİMYON YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ Alperen YAMANOĞLU Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Bu araştırmanın amacı, Afyon İli Dazlan ilçesi 'nde organik anason ve kimyon üretimi yapan tarım isletmelerinin tanımlanması, seçilen ürünlerin organik ve geleneksel üretimde birim alana verimi, fiziki girdi kullanım düzeyi, üretim maliyetleri, birim alana brüt ve net kar düzeylerinin karşılaştırmalı olarak analizi ile üreticiler yönünden organik tarımın geleneksel tarıma oranla avantaj ve dezavantajlarının saptanmasıdır. Araştırmada kullanılan veriler 2003-2004 üretim yılma ait olup, seçilen köylerde tam sayım yöntemi ile saptanan 25 organik ve 32 geleneksel işletmeden anketle toplanmıştır. Organik tarım yapan işletmelerin ortalama arazi varlığı 38.44 dekar, geleneksel tarım yapan işletmelerin ise 32.85 dekardır. İşgücü varlığı organik işletmelerde 3.92 EİB iken, geleneksel işletmelerde 4.02 olarak saptanmıştır. Organik işletmelerde anason ve kimyon toetrminde toplam üretim masraflarının % 72.48 ve % 74.16'sı değişen masraflardan oluşurken, geleneksel işletmelerde bu oranlar sırasıyla % 75.38 ile % 75.10'dur. Geleneksel işletmelerde organik işletmelere göre verim anason yetiştiriciliğinde % 5.33, kimyon yetiştiriciliğinde ise % 7.29 oranında daha yüksek olarak hesaplanmıştır. Organik anason geleneksel anasona göre % 5.42, organik kimyon geleneksel kimyona göre % 15.28 daha yüksek satış fiyatından satılmaktadır. Organik anasonda birim alana brüt kar ve net kar, geleneksel anason üretimine oranla sırasıyla % 26.93 ve % 66.51 oranında daha yüksek bulunmuştur. Organik kimyon üretiminde de geleneksel üretime oranla daha yüksek brüt ve net kar söz konusudur. Tarım işletmelerinin uyguladıkları üretim sistemleri ile ziraat odası ve kooperatiflere üye olma durumu arasında bir farklılık olup olmadığı ki-kare istatistiği ile % 5 önem düzeyinde test edilmiş ve değişkenler arasında anlamlı ilişkinin olduğu saptanmıştır. Böylece, bahsi geçen kuruluşlara üye olmakla organik tarım yapmak arasında pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir diğer ki-kare istatistiği ile ise tarım işletmelerinin uyguladıkları üretim sistemleri ile tarım kuruluşlarını ziyaret etme sıklıkları arasında anlamlı ilişkinin olduğu saptanmış ve buradan da organik tarıma geçişle birlikte tarım kuruluşlarını ziyaret erme sıklığının arttığı ortaya konulmuştur. 2005, 121 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Organik tarım, geleneksel tarım, verimlilik, üretim maliyeti, anason, kimyon.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS OF ORGANIC AND CONVENTIONAL ANISE AND CUMIN PRODUCTION ACTIVITIES IN DAZKIRI DISTRICT OF AFYON PROVINCE Alperen YAMANO?LU Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agricultural Economics Supervisor: Assoc. Prof Dr. Erdemir GÜNDO?MUŞ Objectives of this study are to define the enterprises dealing with organic anise and cumin production and to analyze comparatively the unit area yields of the selected products, physical input utility levels, production costs, unit area gross and net profits and to determine the advantages of organic agriculture over conventional agriculture. Data used in this study are. belong to 2003-2004 production year and were gathered by a survey carried out in 25 organic and 32 conventional enterprises located in selected villages. Average land resource of organic agriculture enterprises and conventional enterprises were 3.844 hectare and 3.285 hectare, respectively. Available labor source for organic agriculture enterprises and conventional enterprises 3.92 male labor unit and 4.02 male labor unit, respectively. While the 72.48 % and 74.16 % of the total production costs of anise and cumin in organic agriculture enterprises were composed of variable costs, these percentages for anise and cumin were 75.58 % and 75. 10 % respectively in conventional agriculture enterprises. The yield in conventional enterprises was 5.33 % higher than organic enterprises in cumin production and 7.29 % higher in anise production. Organic anise is sold at 5.42 % higher prices Ihan conventional anise and organic cumin is sold at 15.28 % higher prices man conventional cumin. Unit area gross and net profits in organic anise production were respectively 26.93 % and 66.51 % higher than conventional anise production. Gross and net profits were also higher in organic cumin production man conventional cumin production. Chi-square test was applied at 5 % significant level to test the relationship between the production systems and membership of agriculture chamber or cooperatives and statistically significant relations were obtained among the variables. A positive relation was observed between organic production and membership of these organizations. Another Chi-square test has yielded statistically significant relations between production systems and visiting frequency of these agricultural organizations and it was stated that initiation of organic agriculture increased the number of visits to these organizations. 200S, 121 pages KEY WORDS : Organic agriculture, conventional agriculture, productivity, production cost, anise, cumin.