Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Anabilim Dalı

Ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan çipura (Sparus aurata L. ) ve levrek (Dicentrarchus labrax L. ) balıklarında vibriosis ve pasteurellosis'in araştırılması

A Research on vibriosis and pasteurellosis in the cage culture of sea bream (Sparus aurata L. ) and sea bass (Dicentrarchus labrax L. )

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 120940 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans tezi AĞ KAFESLERDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ÇİPURA (Sparus auratal.) VE LEVREK (Dicentrarchus labrcocl.) BALIKLARINDA VİBRİOSİS VE PASTEURELLOSİS 'İN ARAŞTIRILMASI Fatma YAMAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Selçuk SEÇER Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Bu araştırmada, ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan çipura (Sparus aurata L.) ve levrek (Dicentrarchus labrax L.) balıklarındaki hastalık olaylarında bakteriyel etken olarak V. anguillarum, V. alginolyticus, Pseudomonas spp. Aeromonas spp. ve Myxobacteri spp. izole ve identifiye edilmiştir. Araştırma periyodu süresince P. piscicida enfeksiyonuna rastlamlmamışto. Araştırma periyodu boyunca çipura balıklarında önemli düzeyde enfeksiyonlar görülmemiştir. Levrek balıklarında ise çoğunlukla vibriolardan kaynaklanan enfeksiyonlara rastlanılmıştır. Levrek balıklarının vibriosise, çipura balıklarından daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Enfeksiyonların daha çok optimum su sıcaklığının dışında gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2002, 55 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Çipura, levrek, bakteriyel hastalıklar, vibriosis, pasteurellosis

Summary:

ABSTRACT Master Thesis A RESEARCH ON VIBRIOSIS AND PASTEURELLOSIS IN THE CAGE CULTURE OF SEA BREAM (Spams aurata L.) AND SEA BASS {Dicentrarchus labraxL.) Fatma YAMAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Fisheries Supervisor: Prof. Dr. Selçuk SEÇER Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN In this research, bacterial species V. cmguillarum, V. alginoiyticus, Pseudomonas sop. Aeromonas spp. and Myxobacteri spp., as the causal organisms of some fish diseases, were isolated and identified from sea bream (Spams aurata L.) and sea bass (Dicentrarchus labrax L.). During investigations no P. piscicida infections were determined to be found in sea bass (Dicentrarchus labrax L..) and sea bream (Spams aurata L.). Also, during investigations, there was no considerable infections in sea bream while in sea bass the major infections were found to be caused by vibrios. It was determined that sea bass was more sensitive to vibrios than sea bream. It was also determined that infections were more frequent at water temperatures below and above the optimum level. 2002, 55 pages KEY WORDS: Sea bream, sea bass, bacterial diseases, vibriosis, pasteurellosis