Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağ yönetiminin yönetim bilişim sistemlerinin ve elektronik ticaret uygulamasının etkinlikleri üzreindeki önemi

Importance of network management on efficiency of management information systems and electronic commerce application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104112 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : İşletme Mühendisliği Programı : İşletme Mühendisliği Tez Danışmanı : Öğr. Gör. Dr. Halefşan SUMEN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Nisan 2001 ÖZET AG YÖNETİMİNİN YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN VE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARININ ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ Ömer Aytuğ KARALAR Modern telekomünikasyon ve veri-iletişimi ağları daha önce olmadığı kadar karmaşık bir hale gelmiştir. Bu ağlar, farklı mimarilerdeki ATM, Ethernet, Frame Relay gibi farklı mimarilerden oluşan birçok alt-ağı içermektedir. Ağı yönetmek için kullanılan protokoller de eskiden kalma TL T den yeni sistemler üzerindeki yaygın yönetim-bilişim protokolüne (Common Management-Information Protocol; CMIP), hatta hatta Ethemet tabanlı alt-ağlarda çalışan basit ağ yönetim protokolüne(SNMP; Simple Network Management Protocol) kadar değişmektedir. Ağı yönetmek işi şu an dahi zor bir iş olmasına rağmen telekomünikasyon pazarındaki yeni düzenlenmelerden sonra önümüzdeki on yılın en temel sorunlarından biri halini alacaktır. Bu çalışmada, ilk olarak yönetim bilişim sistemlerinin önemi ve uygulama alanları üzerinde durulmuştur. Bugünün toplumlarında iletişim ağlarının artan rolü daha yüksek seviyelerde ağ kesintisizliği ve güvenilirliğine ihtiyacı doğurmuştur. Bu nedenle yönetim bilişim sistemlerinin önemli araçlarından biri olan ağ yönetimi de günümüzün vazgeçilmez araştırma alanlarından biri olmuştur. Yapılan bu çalışmada özellikle ağ yönetimi araçları üzerinde durulmuştur. Ağ yönetiminin alt yapısı, fonksyonel yönetim alanları, LANMar. VVAN'lar ve RMON literatür taramasında bahsedilen ana konulardır. Son olarak ise ağ yönetimi sisteminin iş dünyasındaki uygulamalarını ortaya çıkarmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bu alanda yapılan IXuygulamalar incelenmiştir. Bu doğrultuda bilişim sektörünün genel durumu incelenmiş ve sektör hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu firmanın ağ yapısını incelemek amacına yönelik olarak, firma yetkilileriyle yapılan derinlemesine mülakatlar ve firmada mevcut ağ üzerinde çalıştırılan ve ağın özelliklerini ortaya çıkaran programlarla ağın yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde firmadaki ağ yapısının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar tespit edilmiş, literatür çalışmasında ortaya konulan yönetim bilişim sistemlerinin bir parçası olan ağ yönetimi uygulamaları yakından incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim Sistemleri, Ağ Yönetimi, Ağ Yönetimi Araçları, Bilişim Sektörü

Summary:

University Institute Science Programme Programme Supervisor Degree Awarded and Date : Istanbul Technical University : Institute of Science and Technology : Management Engineering : Management Engineering : Dr. Halefşan SUMEN : MS -April 2001 ABSTRACT IMPORTANCE OF NETWORK MANAGEMENT ON EFFICIENCY OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND ELECTRONIC COMMERCE APPLICATIONS Ömer Aytuğ KARALAR The modern telecommunications and data-communication networka are the most complex systems ever implemented. They incorporate multiple sub-networks based on differing architectures such as frame relay, asynchronous transfer mode (ATM), and Ethernet. The protocols used to manage the network also vary from TL1, running on legacy systems, to common management-information protocol (CM1P) on newer systems, and even simple network-management protocol (SNMP) running on Ethernet-based sub-networks. The task of managing the network is already difficult, and with the deregulation of the telecom marketplace it will become one of the major issues of the next 10 years. In this study, in the first section the importance and the application areas of management information systems are expressed. The increasing role of communication networks in today's society results in a demand for higher levels of network availability and reliability. For this reason network management as a tool of management information systems has been an area of research recently. In this study network management tools are mentioned. Infrastructure for network management, management functional areas, LANs. WANs. SNMP. RMON are main topics that are mentioned in the literature review. Finally, to learn more about the network management applications in the business environment, a firm operating in the IT sector and its network management activities are analysed. Paralel to this the general status of the IT sector is analysed and information about it is also given. As to reach the objective of analysing a firms XInetwork structure, indepth interviews with the firm's technical support manager and general manager are held. Besides with using software that can detect the structure of the network that is being useg in the firm is run. By doing all these above, the software and the hardware that are necessary to maintain a network up and efficient are determined. Thus with the light of the literature review, network management being the very important part of management information systems is scrutinized deeply. Keywords: Management Information Systems, Network Management, Network Management Tools, IT Sector XII