Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Anabilim Dalı / Silvikültür Bilim Dalı

Ağaç ve çalı kompozisyonu açısından İstanbul'daki bazı müslüman ve müslüman olmayan mezarlıkların değerlendirilmesi

Evaluation of some muslim and non-muslim cemeteries in terms of tree and shrub composition in İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 444170 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada İstanbul ili Müslüman toplumların mezarlıkları olarak, Karacaahmet ve Zincirlikuyu Müslüman Mezarlığı; Müslüman olmayan toplumların mezarlıklarından ise Metamorfost Rum, Balıklı Ermeni Hıristiyan Mezarlıkları ve Hasköy Musevi Mezarlığı seçilmiştir Zincirlikuyu ve Karacaahmet mezarlıklarına ait bitki envanteri Mezarlık Bilgi Sistemi (MBİS) üzerinden sağlanmıştır Diğer mezarlıklarda tür teşhisi ve sayımları yapılmıştır Mezarlıkların bitki tür bileşimleri Detrended Correpondence Analizi (DCA) ile analiz edilmiştir Müslüman mezarlıklarına bakıldığında mezarlık servisi olarak adlandırılan Cupressus sepervirens en çok kullanılan türdür Karacaahmet mezarlığında en yaygın türler Cupressus sempervirens (Akdeniz servisi), Pistacia terebinthus (menengiç), Laurus nobilis (Akdeniz defnesi), Prunus domestica (erik) ve Celtis australis (adi çitlembik) olduğu görülmüş, Zincirlikuyu mezarlığında ise öncelikli olarak yine Cupressus sempervirens (Akdeniz servisi), Pinus sp (çam türleri), Thuja orientalis (doğu mazısı), Cupressocyparis leylandii (leylandi melez servisi), Pinus pinea (fıstık çamı), Cupressus arizonica (Arizona servisi) türleri kullanıldığı tespit edilmiştir Metamorfost Rum mezarlığında yaygın olarak bulunan türler ise; Cupressus sempervirens (Akdeniz servisi), Buxus sempervirens (adi şimşir), Ailanthus altissima (kokarağaç)'tır Balıklı Ermeni mezarlığında Hıristiyan mezarlıklarında ağırlıklı olarak kullanılan Rosa sp (gül)'ya neredeyse her mezarın üzerinde rastlamak mümkündür Euonymus japonica (yeşil taflan), Cupressus sempervirens var ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, Muslim cemeteries of Karacaahmet and Zincirlikuyu and non-Muslim cemeteries of Metamorfost Rum, Balikli Armenian Christian and Hasköy Jewish were chosen in İstanbul Woody plant species listof Karacaahmet and Zincirlikuyu was obtained from MBIS For the other cemeteries, species were determined andthe number of species was counted Species composition among cemeteries were analysed by Detrended Correspondence Analysis (DCA) It was observed that the most frequent species was Cupressus sepervirensin Muslim cemeteries Themost widespread species in Karacaahmet cemetery wereCupressus sempervirens, Pistacia terebinthus, Laurus nobilis, Prunus domestica and Celtis australis, in Zincirlikuyu cemetery, the tree species were almost similar to Karacaahmet cemetery and they were Cupressus sempervirens, Pinus sp , Thuja orientalis, Cupressocyparis leylandii, Pinus pinea, Cupressus arizonica On the other hand, the tree species observed in Metamorfost Rum cemetery wereCupressus sempervirens, Buxus sempervirens, Ailanthus altissima The Cristian cemetery of Balikli Armenian Rosa sp was widespread all over the cemetery In addition, Euonymus japonica, Cupressus sempervirens var horizontalis and Cupressus arizonica ssp glauca were the most widespread tree species in Balikli ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.