Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ağır aplastik anemide paroksismal nokturnal hemoglobinüri klonunun ve mutlak nötrofil sayısının genel sağkalıma etkisi

Effect of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones and absolute neutrophil count on overall survival in severe aplastic anemia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351462 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ: Aplastik anemi nadir rastalanan hastalıktır ve etiyoloji çoğunlukla bilinmemektedir Vakaların çoğunda hastalık immün mekanizma ile oluşmaktadır Oligoklonal çoğalan sitotoksik T hücreleri hematopoetik kök hücreleri hedef alarak ve apoptozise uğratarak kemik iliği yetmezliğine yol açmaktadırlar Ağır Aplastik Anemi kuratif tedavi olan allojenik kök hücre transplantasyonu veya immünsupresif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir Hastaların %40-50'si PNH hücre topluluğu barındırmaktadırlar ve uzun dönem takipte %10-15 düzeyinde klonal evrim (MDS, AML) gelişimi görülmektedir Günümüzde ağır aplastik anemide enfeksiyon en yüksek mortalite nedenidir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

INTRODUCTION: Aplastic anemia is a rare disease and the etiology is commonly unknown In most cases AA behaves as an immune-mediated disease Oligoclonal expanded cytotoxic T-cells target hematopoietic stem cells and induce apoptosis resulting hematopoietic failure AA is successfully treated with curative treatments such as allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and immunosuppressive therapy Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria presents in about 40-50% of patients with severe aplastic anemia, in long-term follow-up clonal evolution (MDS, AML) occurs in about 10-15% of cases Currently, infection leads to highest percentage of death in severe AA AIM: We aimed to investigate the effect of PNH clones and absolute neutrophil count on overall survival in patients with severe aplastic anemia METHOD: Thirty-six patients with severe aplastic anemia were analyzed retrospectively Patients with ANC>500/mm3 and with ANC ?500/mm3 Patients were identified according to having positive or negative PNH clones and ANC>500/mm3 or ANC ?500/mm3 at diagnosis RESULTS: The study included 18 male and 18 female patients and the mean age was 34 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.