Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroşirürji Anabilim Dalı

Ağır kafa travmalı hastalarda beyin omurilik sıvısı (BOS) ve idrar malondialdehid (MDA) düzeyleri ile monitorizasyonun hasta takibindeki rolü

The role of MDA levels in CSF and urine and monitoring in patients with severe head injury

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XII. ÖZET AKT'nın prognozu konusundaki son çalışmalar, beynin hipoksi ve iskemisinde rol oynayan ikincil nedenlerin kötü sonuçla önemli oranda ilgili olduğuna ve bazı biyokimyasal testlerle de prognoz hakkında bilgi sahibi olunabileceğini göstermektedir. Bu nedenlerin en azandan bir kısmı önlenebilir veya ortaya çıkan hasar mümkün olan en erken zamanda tespit edilmek suretiyle altta yatan sebep tanınıp, tedavi edilerek azaltılabilir. Bu çalışmada 43 hastadaki ikincil beyin hasarının erken tayini amaçlandı. Bunun tedavisi amacıyla TKD, KÎB ve SKA takibi multimonitörizasyonla yapılarak, tedavinin prognoz üzerine etkisi BOS ve idrar numunelerinin biyokimyasal analizi yapılmak suretiyle belirlendi. Gelişteki KİB 20 mmHg'nın üzerinde olan hastalarda ve takipleri sırasında 1. ve 5. günlerdeki BOS ve idrar MDA düzeylerinde artış tespit edilen veya belirgin düşme tespit edilemeyen hastalarda, prognozun daha kötü seyrettiği tespit edildi. Ancak KİB yüksek olan hastalarda SKA yüksek tutulabildiği takdirde prognozun daha iyi olabileceği belirlendi. Ayrıca GKS puanı ile GSS puanlan arasında da belirgin bir korelasyon tespit edildi. Ölümlerin çoğu GKS puanı 4 ve 5 olanlarda görüldü.

Summary:

XIII. SUMMARY Recent studies on prognosis of severe head injury suggested that the role of brain ischemia and hypoxia on secondary insults associated with poor prognosis importantly. Some biochemical tests affect to prognosis. At least some of these insults may prevent or being damage may be detected and treatment more earlier. İn this study, early determinant of secondary brain damage had been planned in 43 patients. For treatment of this damage, the following of TCD ultrasound, ICP and CPP were done with multimonitorization. The effect of treatment on prognosis was detected by analysing of CSF and urine samples biochemically. Prognosis was poor in patients who had high ICP (more than 20 mmHg) on admittion, in patients who were detected increase of CSF and urine MDA levels on 1st and 5th days or in patients who were not detected decreasing on MDA levels significantly. However, if CPP can increase in patient with high ICP, the prognosis is better. Significant correlation was not determined between GCS and GOS. Many of death toll were seen in patients who had 4 and 5 GCS points.