Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Ağır kafa travmalı olgularda prognoza etki eden faktörler

Prognostic factors in patients with severe traumatic brain injury

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307850 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kafa travmaları görülme sıklığı ve sonuçları açısından günümüz modern toplumlarının önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma ile kliniğimize yatırılan ağır kafa travmalı olguların incelenmesi, prognoza etki eden faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Kliniğimizde 1 Ocak 2007- 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen, 113 ağır kafa travmalı olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 34.9 ± 14.2 olarak bulundu. 70 yaş üzeri 4 olguda mortalite % 100 idi. Yaşayan olguların GKS skoru 6.4 ± 1.6, ölen olguların ise 4.8 ± 1.8 olarak tespit edildi. GKS skoru ile GOS arasında pozitif yönde bir korelasyon bulundu. BT bulgusu yüksek grade olarak tespit edilen olguların GOS anlamlı şekilde düşük bulundu (p < 0.05). Pupil aktivitesi middilate veya dilate olarak tespit edilen olguların tamamı kaybedilmiştir. Ayrıca çalışmamızda 12 (%10.2) olguda ARDS gelişmiştir. Bu olguların MV süresinde anlamlı bir artış (p < 0.05) mevcut iken YBKS ve HKS?nde anlamlı bir artış tespit edilememiştir (p > 0.05). Diğer faktörlerin dışında ARDS gelişimininde olguların GOS üzerinde etkili olduğunu tespit ettik (p < 0.05). Sonuç olarak yaş, GKS skoru, APACHE II skoru, BT bulguları ve pupil reaktivitesi prognoza etkili faktörler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ARDS gelişiminin olguların mortalite ve GOS?ları üzerine olumsuz etkisi de bulunmuştur. Prognostik faktörlerin bilinmesi olguların takibi sırasında hasta yakınlarını doğru bilgilendirmemizi ve gereksiz tedavilerden kaçınmamızı sağlar. Bu bulgular ışığında ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary:

The incidence of head trauma and its consequences in terms of today's modern society is a major public health problem. This study of patients with severe head injury admitted to our clinic to examine the factors that determine prognosis. 113 patients with severe head trauma were reviewed retrospectively, who was the follow-up and treated between January 1, 2007 - May 31, 2010 in our clinic. The mean age of patients was 34.9 ± 14.2. In four patients over 70 years, mortality was 100%. GCS score of the patients lived 6.4 ± 1.6, 4.8 ± 1.8 for patients who died were identified. A positive correlation between GCS score and GOS were found. CT findings of patients identified as high-grade significantly lower in the GOS (p < 0.05). Middilate or dilated pupil examination of the patients who were identified as were all lost. Also in our study 12 (10.2%) patients developed ARDS. A significant increase in duration of MV in these patients (p < 0.05). Intensive care unit and hospital stay is not increased significantly (p > 0.05). Apart from other factors in the development of ARDS patients were found to be effective on the GOS (p < 0.05). As a result, age, GCS score, APACHE II score, CT findings and pupillary reactivity were identified as prognostic factors. Moreover, development of ARDS patients were found negative effects on mortality and GOS. The knowledge of prognostic factors in patients during follow-up of patients and their relatives informed us to allow us to avoid unnecessary treatment. In light of these findings, further studies are needed.