Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

Ağır metal-halidlerin sıvı fazdaki yapıları üzerine bir potansiyel modeli

A potential model on heavy metal halides in liquid phase

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 168969 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AĞIR METAL-HALİDLERİN SIVI FAZDAKİ YAPILARI ÜZERİNE BİR POTANSİYEL MODELİ Bu tez çalışmasında, sıvı fazdaki ağır metal-hal idler üzerine bir potansiyel modeli belirlemek için potansiyel modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu model MX2, MX3 ve MX4 (M= çok değerlikli metal iyonu ve X= halojen) sistemleri arasında transfer edilebilir potansiyel parametreleri ile, sıvı yapıdaki ağır metal halid ailesinden aktinid tetrahalidlerin (A= Th'dan Am'a kadar ağır metaller ve X= F, Cl, Br) moleküler kümelerinin denge yapılarını ve aynı zamanda titreşim frekanslarını hesaplamak için oluşmuştur. Modelleme çalışmaları, sistemlerdeki küçük moleküler kümelerin denge yapısını bulmak için kullanışlı bir molekül dinamiği programı ile deneysel bağ uzunlukları ve titreşim frekansları verilerinin yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu modelleme çalışmaları sonucunda sistemlerdeki tüm mevcut ayrıntılı etkileşmeleri içeren rafine iyonik potansiyelin parametreleri çok değerlikli metal halidler için tayin edildi. Bu tezde elde edilen potansiyel modelinin kullanıldığı bir bilgisayar programı ile aktinid tetrahalidlerin monomerlerinin denge yapısı ve titreşim frekansları hesaplanmıştır. Potansiyel model sonuçları, mevcut deneysel veriler ve ağır metal halidler üzerinde yapılan önceki iyonik model hesaplamaları ile karşılaştırılmıştır. IX

Summary:

SUMMARY A POTENTIAL MODEL ON HEAVY METAL HALIDES IN LIQUID PHASE In this thesis work, potential modelling studies have been realized to determine a potential model on heavy metal halides in liquid phase. This model consists of transferable interionic potential parameters between the systems MX2, MX3 and MX4 (M= polyvalent metal ion and X= halogens), in order to calculate the equilibrium structure of the molecular clusters, as well as the vibrational frequencies of the actinide tetrahalides (A=heavy metals from Th to Am and X=F, CI, Br) from heavy metal halides family in liquid state. The modelling studies have been done by using a molecular dynamic program which is useful in obtaining the equilibrium structures of small molecular clusters with the help of the experimental data on bond lengths and vibrational frequencies. At the end of these modelling studies, a refined ionic potential model that includes all detailed interactions available in the systems, is structured for polyvalent metal halides. By using this potential model obtained in this thesis, the equilibrium structure and the vibrational frequencies of the monomers of actinide tetrahalides are calculated through a computer program. The results of the potential model are compared with the available experimental data and with previous ionic model calculations for heavy metal halides.