Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Ağır sepsis hastalarında pentaglobin tedavisinin prognoz üzerine etkisi

The effect of pentaglobin therapy on prognosis in patients with severe sepsis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103083 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Sepsis patogenezinde bakteriyel kaynaklı toksinlerin kompleman sistemi aktivasyonu önemli bir yer alır. Sepsis tedavisinde kullanılan intravenöz immunglobulin (IVIG) solüsyonlarının, içerdikleri antikorlar ile toksinlerin nötralizasyonu yanında kompleman inhibitor aktivitesi olduğu da bilinmektedir. Bu çalışmada IgM ve IgA ile zenginleştirilmiş IVIG preparatı olan Pentaglobin'in ağır sepsisteki hastalarda septik şok gelişme insidansına, hastaların klinik seyrine, mortalite oranlanna olan etkisi incelenmiştir. Ağır sepsis tanısı alan hastalara tanıyı aldıkları gün itibari ile randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. Bir grup hastaya (n: 21) Pentaglobin solüsyonu 5 ml/kg/gün dozunda 3 gün süreyle uygulanmıştır. İmmunglobulin uygulanmayan hastalar (n: 18) ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Takip sürecinde SOFA skorları, prokalsitonin ve lökosit değerleri izlenmiş, hastaların ağır sepsis tablosunda kalış süresi ve septik şok insidansı, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süresi ile 28 günlük prognoz kaydedilmiştir. SOFA skoru ve lökosit değerlerinde iki grupta da istatistiksel anlamlı bir değişim gözlenmezken, prokalsitonin değerleri pentaglobin uygulanan grupta istatistiksel anlamlı bir azalma göstermiştir (p: 0.0002). Gruplar arasında ağır sepsis kliniğinin devam ettiği gün sayısı, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süresi ile septik şok gelişme insidansı açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Pentaglobin grubunda 5 hasta (% 23.8), kontrol grubunda da 5 hasta (% 27.7) kaybedilmiştir. 31 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: